Vũ Sao Anh


  • Họ tên: Vũ Sao Anh
  • Chức vụ: Thư ký Tuyển sinh
  • Học hàm/học vị: Cử nhân
  • Email: anhvs@vnu.edu.vn
  • Điện thoại: 0243 672 0999

NHIỆM VỤ CHÍNH

  • Thư ký tuyển sinh
  • Tham gia truyền thông các hoạt động tuyển sinh sau đại học.
  • Tham gia công tác quản lý đào tạo các chương trình sau đại học theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.