TS. Trần Quang Tuyến


 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học  hàm, học vị: TS
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: tuyentranquang@isvnu.vn
 • Địa chỉ: Khoa Kinh tế Quản lí, P208, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân

Bằng cấp

 • Cử nhân:
 • Thạc sĩ : 
 • Tiến sĩ:  

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Hướng nghiên cứu:

+ An sinh xã hội,

+ Mức sống dân cư,

+ Phát triển bền vững

 • Các môn học giảng dạy

+ Phương pháp nghiên cứu

Các công bố

Các công trình khoa học tiêu biểu trong 5 năm gần đây ( tạp chí trong danh mục ISI)

 • ü  Tran, T. Q., Nguyen, H. T., Hoang, Q. N., & Nguyen, D. V. (2022). The influence of contextual and household factors on multidimensional poverty in rural Vietnam: A multilevel regression analysis. International Review of Economics & Finance, Elsevier
 • ü  Vu, Q., &Tran, T. Q. (2021). Government financial support and firm productivity in Vietnam. Finance Research Letters, 40, 101667, Elsevier
 • ü  Tran, T. Q.,& Dinh, V. T. T. (2021). Provincial governance and financial inclusion: micro evidence from rural Vietnam. International Public Management Journal, 1-21. Taylor& Francis
 • ü  Pham, T. M., &Tran, T. Q. (2021). Does greater household wealth make young children perform better? The case of Vietnam. Children & Society, 35(5), 752-765. Wiley
 • ü  Tran, T. Q., & Vu, H. V. (2021). The impact of land fragmentation on food security in the North Central Coast, Vietnam. Asia and the Pacific Policy Studies, 1-18. doi:https://doi.org/10.1002/app5.330, Wiley
 • ü  Tran, T. Q., & Van Vu, H. (2020). Wage earning differentials by field of study: Evidence from Vietnamese university graduates. International Journal of Educational Development, 78, 102271. doi:https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102271, Elsevier
 • ü  Tran, T. Q., & Vu, H. V. (2020). The pro-poor impact of non-crop livelihood activities in rural Vietnam: A panel data quantile regression analysis. Economic Analysis and Policy, 68, 348-362. doi:https://doi.org/10.1016/j.eap.2020.10.005, Elsevier
 • ü  Tran, T. Q., & Vu, H. V. (2019). Land fragmentation and household income: First evidence from rural Vietnam. Land Use Policy, 89, 104247. Elsevier
 • ü  Hoang, C. V., Tran, T. Q., Nguyen, Y. H. T., & Nguyen, K. D. (2019). Is Land Ownership a Key Factor in the Choice of Livelihood in the Mekong Delta, Vietnam? Human Ecology, 47(5), 681-691. Springer
 • ü  Tran, T. Q., Doan, T. T., Van Vu, H., & Nguyen, H. T. (2019). Heterogeneous impacts of provincial governance on household welfare in Vietnam. International Journal of Social Welfare, 28(2), 229-240. Wiley
 • ü  Doan, T., Le, Q., &Tran, T. Q. (2018). Lost in transition? Declining returns to education in Vietnam. The European Journal of Development Research, 30(2), 195-216. Macmilan & Springer
 • ü  Tran, T. Q., Nguyen, C. V., & Van Vu, H. (2018). Does economic inequality affect the quality of life of older people in rural Vietnam? Journal of Happiness Studies, 19(3), 781-799. Springer
 • ü  Vu, H. V., Tran, T. Q., Nguyen, T. V., & Steven, L. (2018). Corruption, types of corruption and firm financial performance: New evidence from a transitional economy. Journal of Business Ethics, 148(4), 847-858. Springer
 • ü  Tran, T. Q., Tran, A. L., Pham, T. M., & Van Vu, H. (2018). Local governance and occupational choice among young people: First evidence from Vietnam. Children and Youth Services Review, 86, 21-31. Elsevier
 • ü  Nguyen, C. V., Tran, T. Q., & Van Vu, H. (2017). Ethnic minorities in northern mountains of Vietnam: Employment, poverty and income. Social Indicators Research, 134(1), 93-115. Springer
 • ü  Tran, T. Q. (2016). Income sources and inequality among ethnic minorities in the Northwest region, Vietnam. Environment, Development and Sustainability, 18(4), 1239-1254. Springer
 • ü  Tran, T. Q., Nguyen, S. H., Vu, H. V., & Nguyen, V. Q. (2015). A note on poverty among ethnic minorities in the Northwest region of Vietnam. Post-Communist Economies, 27(2), 268-281. Taylor & Francis

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

 

Đề tài, dự án

 

Tìm kiếm