TS. Trần Đức Quỳnh
Trưởng phòng đào tạo


  • Họ tên: Trần Đức Quỳnh
  • Chức vụ: Trưởng phòng Đào tạo
  • Học hàm/ học vị: Tiến sĩ
  • Email: quynhtd@vnuis.edu.vn
  • Điện thoại: 0243.557.5992 (32)

NHIỆM VỤ CHÍNH

  • Chịu trách nhiệm và chỉ đạo chung, toàn diện về các hoạt động của phòng
  • Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức nhân sự, thi đua khen thưởng, kỉ luật
  • Trực tiếp phụ trách công tác ứng dụng công nghệ thông tin
  • Trực tiếp phụ trách công tác cố vấn học tập