TS. Tom Denison


TS. Tom Denison là giảng viên cao cấp thuộc Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Monash, Australia. TS. Tom Denison có nhiều đóng góp quan trọng trong việc phát triển các trung tâm học liệu tại Việt Nam. Với tư cách là chuyên gia tư vấn quốc tế, ông đã tham gia các dự án lớn và quan trọng về tự động hoá thư viện tại trung tâm học liệu ở Huế, Đà Nẵng và Cần Thơ. TS. Tom Denison hợp tác nghiên cứu với Trường Quốc tế từ năm 2017.

Trích ngang: https://www.researchgate.net/profile/Tom-Denison