TS. Phạm Thị Việt Hương


 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học hàm, học vị: Tiến sĩ
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: huongptv@vnuis.edu.vn
 • Địa chỉ: Khoa Các khoa học ứng dụng, P 408, nhà C, Làng sinh viên Hacinco, 79 Nguỵ Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân

Bằng cấp

 • Cử nhân: Điện tử viễn thông, Đại học Bách Khoa HN
 • Thạc sĩ: Kĩ thuật điện, Đại học Bang Massachusetts, Lowell, Hoa Kì
 • Tiến sĩ: Kĩ thuật điện, Đại học Bang Massachusetts, Lowell, Hoa Kì

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Hướng nghiên cứu
 1. Học máy và ứng dụng trong y sinh, kinh doanh
 2. Thiết kế mạch điện tử
 •  Các môn học giảng dạy
 1. Kĩ thuật điện tử
 2. Kĩ thuật điện
 3. Lý thuyết xác suất và thống kê toán
 4. Phân tích kinh doanh

Các công bố

 • Huong Pham, Tu Nguyen and Vu Tran, Ensemble learning in detecting ADHD children using the non-linear features of EEG signals, Computing for Human 2021 (accepted)
 • Vu Tran, Huong Pham, Lam Ninh, Khanh Le, Hoang Huy and Hao Nguyen, Designing system of receiving and processing urine flow rate for the diagnosis of benign prostate enlargement, The International Conference on Intelligent Systems & Networks (ICISN 2021), Hanoi, Vietnam 2021
 • Vu Tran, Tung Trinh, Huyen Nguyen, Hieu Tran, Kien Phan, Hoang Huy and Huong Pham, Lung sounds classification using wavelet reconstructed sub-bands signal and machine learning, The International Conference on Intelligent Systems & Networks (ICISN 2021), Hanoi, Vietnam 2021
 • Vu Tran, Khanh Pham, Hoang Huy, Thanh Han Trong, Dung Nguyen Tuan and Huong Pham, An Improved Automatic Lung Segmentation Algorithm for Thoracic CT Image Based on Features Selection, The International Conference on Intelligent Systems & Networks (ICISN 2021), Hanoi, Vietnam 2021
 • Pham Thi Viet Huong, Tran Anh Vu, A data-driven approach to evaluate the social  media post and its role in influencing customers, 12th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE), Can Tho, Vietnam 2020
 • Dao Phuong Nam, Tran Anh Vu, Nguyen Van Quyen, Nguyen Thi Viet Huong, Pham Thi Viet Huong, Robust control for buck converter based on optimization, IEEE ICSSE 2017 (System Science and Engineering (ICSSE), 2017 International Conference on), pg. 704-707
 • Tran Anh Vu, Dao Phuong Nam, Pham Thi Viet Huong, Analysis Analysis and Control Design of Transformerless High Gain, High Efficient Buck-boost DC-DC Converters, IEEE ICSET 2016 (4th IEEE International Conference on Sustainable Energy Technologies), pp. 72-77
 • Huong Pham, H. Jung, T. Hu, A state-space approach to medeling and ripple reduction in AC-DC converters, IEEE Transactions on Control Systems Technology, pp. 1949-1955

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

 • Book chapter ” Recent Trends of IoT and Big Data in Research Problem-Solving” in Privacy Vulnerabilities and Data Security Challenges in the IoT, CRC Press, 2021.

Đề tài, dự án

 • Nghiên cứu, thiết kế bộ ổn áp DC phục vụ khai thác năng lượng mặt trời/ Mã số CN18.02 
 • Dự báo sớm tình trạng khách hàng ngừng sử dụng dịch vụ viễn thông bằng kĩ thuật học máy/ Mã số CS.NNC/2021-03

Tìm kiếm