TS. Phạm Hương Trang


  • Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Kinh tế và các học phần bổ trợ
  • Học  hàm, học vị: TS
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
  • Email: trangph@isvnu.vn
  • Địa chỉ: Khoa Kinh tế và Quản lí, P208, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân

Bằng cấp

  • Cử nhân: Tiếng Đức; Quản trị du lịch
  • Thạc sĩ : MA Quản trị du lịch; MBA Quản trị toàn cầu;  MBA Quản trị du lịch quốc tế
  • Tiến sĩ:  Phd Candidate in Tourism

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp nhỏ, Quản trị và marketing trong du lịch
  • Hướng nghiên cứu

+ Các đề tài liên quan đến quản trị doanh nghiệp, hành vi trong tổ chức, hành vi tiêu dùng, marketing và quản trị điểm đến du lịch

  • Các môn học giảng dạy

+ Nhập môn Kinh doanh quốc tế,

+ Quản trị và Tổ chức kinh doanh,

+ Quản trị Doanh nghiệp nhỏ,

+ Quản trị Du lịch và Khách sạn,

+ Marketing trong Du lịch và Khách sạn

Các công bố

  1.   Phạm Hồng Long, Phạm Hương Trang (12.2021), Đại dịch COVID-19 và thương hiệu điểm đến, Tạp chí Du lịch, số 12.2021
  2.   Nguyen-Nhu-Y Ho, Phuong Mai Nguyen, Phuong-Huyen Do, Huong-Trang Pham, Nam D. Vo, (11.2021), Rainfall Prediction in Vietnam Using Grey Forecasting Model, Computing4Human 2021 on Human-centered Artificial Intelligence.
  3. Thi Xuan Dao Truong, Huong Trang Pham, Duc Thanh Tran, Made Sukana  (12.2021), assessment for sustainable tourism development in Hoi An city using the model of hilary du cros, Journal of destinasi Pariwisata. 
  4.     Huong Trang PHAM, Kim Thu HOANG, Thi Thoa NGUYEN, Phuong Huyen DO, Ma Tin Cho MAR (3.2021) /Sharing Economy: Generation Z’s Intention Toward Online Fashion Rental in Vietnam, Journal of Asian Finance, Economics and Business Vol 8 No 3 (2021) 0997–1007, DOI: doi:10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0997
  5.     Viet Hoang NGUYEN, Thi Xuan Dao TRUONG, Huong Trang PHAM (corresponding author), Duc Thanh TRAN, Pham Hung NGUYEN (2.2021), Travel Intention to Visit Tourism Destinations: A Perspective of Generation Z in Vietnam, Journal of Asian Finance, Economics and Business Vol 8 No 2 (2021) 1043–1053, doi:10.13106/jafeb.2021.vol8.no2.1043.
  6.     Trang Huong, Pham. Research model for destination image

Vietnam, Economy and Forecast Review vol 24, 8/2020

  1.     Ma Tin Cho Mar, Trang Huong Pham, Malay Minorities in the Tenasserim Coast, ASEAN Journal of Community Engagement, E-ISSN: 2581 0030.

https://scholarhub.ui.ac.id/ajce/vol4/iss1/

  1.     Trang Huong Pham,Analyzing macro-environmental antecedents for Sustainable Innovation in Tourism. International Conference ‘’Sustainable Tourism Development for Southeast Asia’’.
  2.   Phạm, Hương Trang Nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện thương hiệu điểm đến du lịch Việt Nam, ‘’Improving the competitiveness and brand of Vietnam tourism destination’’, Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 25.
  3. Trang Huong Pham, Using Kolb’s experiential learning cycle to improve student learning in higher education. A case model at IS-VNU, Hanoi, Viet Nam: Linking classroom and community-based projects. The 5th International Conference on Language, Society and Culture in Asian Context (LSCAC) 5/2018, ISBN number 978 602 162 2480.
  4. Phạm Hương Trang, ‘’Một số phương pháp giáo dục hiện đại trong giáo dục đại học’’, số 14, tháng 5.2017, tạp chí Kinh tế và Dự báo.

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

  • Huong Trang PHAM, Hong Long PHAM (4.2021), Customer Engagement in Value co-creation for Tourism Branding, Book chapter, ‘’Advances in managing tourism across Continents’’, University of South Florida M3 Publishing, ISBN 978-1-955833-00-4, DOI: 10.5038/9781955833004

Link to the book chapter https://scholarcommons.usf.edu/m3publishing/vol16/iss9781955833004/1

Đề tài, dự án

  • Thành viên nhóm NCCB đề tài do quỹ Nafosted tài trợ: Mã đề tài Nafosted 508.04-2020.300

Tìm kiếm