TS. NGUYỄN PHAN QUANG


TS. NGUYỄN PHAN QUANG 

 

  • Chức vụ: Trưởng phòng
  • Học vị: Tiến sĩ (2021)
  • Email: quangnp@isvnu.vn
  • Điện thoại: 0243. 5577899
  • Địa chỉ: nhà G7-G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Lĩnh vực phụ trách

  • Chịu trách nhiệm chung các lĩnh vực của Phòng
  • Tổ chức cán bộ, Thi đua – Khen thưởng, Thanh tra và Pháp chế