TS. Nguyễn Thị Tố Hoa


 • Chức vụ: Phó trưởng khoa
 • Học hàm, học vị: TS.
 • Email: hoantt@vnuis.edu.vn
 • Địa chỉ: Khoa Ngôn ngữ ứng dụng, P206, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân

Bằng cấp

 • Cử nhân: Tiếng Anh khoa học kỹ thuật và công nghệ, Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Thạc sĩ: Lí luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Tiến sĩ: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu

Hướng nghiên cứu:

  • Giảng dạy tiếng Anh
  • Ngôn ngữ học ứng dụng

Các môn giảng dạy

  • Các kĩ năng tiếng Anh
  • Tiếng Anh chuyên ngành
  • Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu

Các công bố

 • Nguyễn Thị Tố Hoa, Các nguyên tắc cơ bản trong giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành kinh tế: thực trạng và giải pháp, Tạp chí Khoa học – Trường đại học Công nghiệp Hà Nội, số 24 tháng 10/2014, ISSN 1859-3585, trang 108-112
 • Nguyễn Thị Tố Hoa, Đánh giá chương trình Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế từ góc độ của sinh viên, Tạp chí Công thương – Bộ Công thương, số 6 tháng 5/2015, ISSN 0866-7756, trang 104-109
 • Nguyen Thi To Hoa, Pham Thi Tuyet Mai, Difficulties in teaching English for specific purposes: empirical study at Vietnam universities, Higher Education Studies, Canada, Vol. 6, No. 2 June 2016, ISSN 1925-4741, pp.154-161
 • Nguyễn Thị Tố Hoa, Cụm từ cố định tiếng Việt có thành tố đen/trắng trong hành chức (Liên hệ với tiếng Anh), Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư, Viện Từ điển học và Bách khoa thư, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, số 2 (46) tháng 3/2017, ISSN 1859-3135, trang 31-34
 • Nguyễn Thị Tố Hoa, Một số phương pháp học Tiếng Anh chuyên ngành của sinh viên Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số đặc biệt kỳ 1 – tháng 6/2018, ISSN 1859-3917, trang 401-404 & 408
 • Nguyễn Thị Tố Hoa, Nhóm từ nối câu trong tiếng Việt và tiếng Anh, Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư, số 4 (60) tháng 7/2019, ISSN 1859-3135, trang 127-130
 • Nguyễn Thị Tố Hoa, Nhóm từ nối mang ý nghĩa kết quả – tổng kết trong tiếng Việt và tiếng Anh, Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội, số 01 (80) 2020), ISSN 0866-756X, trang 99-107
 • Nguyễn Thị Tố Hoa, Một số mô hình liên kết của nhóm từ nối theo phạm trù khái quát hoá trong văn bản, Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, số 2 (294) 2020, ISSN 0868 – 3409, trang 37-42
 • Nguyễn Thị Tố Hoa, Các phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh chuyên ngành của giảng viên các trường đại học tại Hà Nội, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số đặc biệt tháng 7/2021, ISSN 1859 – 0810, trang 133-135

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

Đề tài, dự án

 • NCKH_CB_201405, Đánh giá chương trình tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế từ góc độ của sinh viên, Nguyễn Thị Tố Hoa, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Thúy Hằng, 2013-2014

Tìm kiếm