TS. Đỗ Trung Tuấn


 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: tuandt@vnu.edu.vn

Bằng cấp

 • Kĩ sư: Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Thạc sĩ: Đại học Paris VI Pierre et Marie Curie
 • Tiến sĩ: Đại học Paris VI Pierre et Marie Curie

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

 • Hệ trợ giúp quyết định, NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
 • Hệ quản trị tri thức, NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
 • Khoa học dữ liệu, NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021
 • Phân tích thống kê và khai phá dữ liệu, NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019

Tìm kiếm