Trường Quốc tế: Tầm vóc và Khát vọng Tuổi 20


Sau 20 năm thành lập, Trường Quốc tế nay đã mang tầm vóc là một đơn vị đào tạo với bản sắc, giá trị riêng trong ĐHQGHN, là nơi kết nối Đông – Tây, thu hút các chuyên gia, nhà khoa học uy tín, sinh viên viên giỏi đến học tập và nghiên cứu, qua đó đóng góp giá trị cho xã hội và cộng đồng.

Trường Quốc tế xin giới thiệu bài viết trong ấn Phẩm “Việt Nam Vinh Quang Đường Chúng Ta Đi” của Tạp chí Thi đua – Khen thưởng.