Trường Quốc tế ban hành Bộ quy tắc ứng xử dành cho người học


Bộ quy tắc ứng xử dành cho người học tại Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội đã được ban hành theo Quyết định số 399/QĐ-TQT ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Quốc tế. Bộ quy tắc bao gồm những việc nên làm, không nên làm được ban hành với mục đích nâng cao ý thức đạo đức, tinh thần trách nhiệm của người học trong quá trình học tập tại Trường; là cơ sở để Trường giám sát và xử lý trách nhiệm khi người học vi phạm pháp luật và các chuẩn mực đạo đức lối sống trong học tập, rèn luyện và các mối quan hệ xã hội; từ đó góp phần xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện, nhân ái, tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác và trung thực.

Phạm vi và đối tượng thực hiện Bộ quy tắc
Sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh (gọi chung là “người học”) đang học tập tại Trường Quốc tế – ĐHQGHN.

Nội dung Bộ quy tắc
Các điều khoản quy định về quy tắc ứng xử của người học tại Trường Quốc tế được thể hiện:
– Đối với bản thân & gia đình
– Đối với nhiệm vụ học tập và rèn luyện
– Đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên trong nhà trường
– Đối với khách thăm và làm việc tại trường
– Đối với bạn bè
– Đối với cảnh quan môi trường
– Đối với không gian mạng

Trách nhiệm của người học
Toàn thể người học đều phải có trách nhiệm thực hiện đúng, đồng thời vận động, nhắc nhở bạn bè trong lớp, trong ngành thực hiện nghiêm túc những nội dung trong văn bản này.

Khi cần phản ánh những thông tin có liên quan trong quá trình thực hiện, người học có thể gặp và báo cáo trực tiếp với người có trách nhiệm (Ban Giám hiệu; Phòng Công tác sinh viên; Đoàn Thanh niên, lãnh đạo các khoa chuyên môn…); hoặc gửi thông tin đến email Phòng Công tác sinh viên: studentsinfor@vnuis.edu.vn. Các thông tin phản ánh sẽ được báo cáo Ban Giám hiệu và chuyển đến các đơn vị có liên quan để kiểm tra và giải quyết theo thẩm quyền.

Nội dung Bộ quy tắc dành cho người học tại Trường Quốc tế xem tại ĐÂY