Trung tâm nghiên cứu


I. TRUNG TÂM Y SINH VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Giới thiệu chung
Trung tâm Y sinh và Sức khỏe cộng đồng (Center for Biomedicine and Community Health – CBCH) là đơn vị trực thuộc của Khoa Quốc tế, hoạt động trên cơ sở tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Đại học Quốc gia Hà Nội và Khoa Quốc tế.

Trung tâm Sinh y và Sức khỏe Cộng đồng: Nhà G7, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 0966409783

Chức năng, nhiệm vụ
1. Chức năng:
Trung tâm CBCH có chức năng hợp tác quốc tế, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và triển khai các tiến bộ, trí thức, công nghệ và kỹ thuật liên quan đến các lĩnh vực khoa học sự sống và sức khỏe như công nghệ sinh học, y sinh học phân tử, nông nghiệp, môi trường và thực phẩm. Trung tâm cũng có chức năng hỗ trợ đào tạo đại học, sau đại học, và các lĩnh vực đào tạo khác về khoa học sự sống và sức khỏe cho các đối tượng phù hợp trong và ngoài Khoa Quốc tế.
2. Nhiệm vụ:
a, Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học
– Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, và triển khai các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến
trong lĩnh vực công nghệ sinh học, khoa học sức khỏe, nông nghiệp, môi dường, dinh
dưỡng và các lĩnh vực liên quan.
– Nghiên cứu và công bố về các lĩnh vực trên.
– Hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực trên với
các đơn vị liên quan trong và ngoài nước.
– Hỗ trợ thu hút và tìm kiếm các nhà khoa học suất xắc ở các ngành khoa học sự sống và sức khỏe, nhất là các bạn trẻ người Việt trong và ngoài nước, về làm việc và cống hiến tại Khoa Quốc tế.
b, Nhiệm vụ đào tạo
– Hỗ trợ sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh các ngành khoa học sự sống và sức khỏe của khoa Quốc tế hoặc các đơn vị khác trong quá trình thực hành, làm khóa luận hoặc đề tài tốt nghiệp.
– Hợp tác với các đơn vị giáo dục và đào tạo trong hoặc ngoài nước trong việc thực hiện các chương trình giáo dục về sức khỏe, môi trường, và dinh dưỡng,

LIÊN HỆ
Trung tâm Sinh y và Sức khỏe Cộng đồng: Tầng 02, Nhà G7, 144 Xuân Thuỷ,
Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 0966409783
Email: toicd@isvnu.vn