TKB CT TADB intake 2 2021-2022


Để giúp các thày cô và các em sinh viên dễ dàng tra cứu lịch trình giảng dạy và học tập của Chương trình tiếng Anh dự bị, intake 2 năm học 2021-2022, Khoa Ngôn ngữ ứng dụng thông báo Thời khóa biểu chính thức như bảng dưới đây:

GENERAL ENGLISH – TIMETABLE
(THỜI KHOÁ BIỂU TIẾNG ANH DỰ BỊ)

INTAKE 2, 2021-2022

Day Class Room Session Skill Teacher
Monday Level 101 M1 Listening Đặng Hồng Ngân
M2 Course book Nguyễn Thị Hương Lan
Tuesday M1 Speaking Veleshia Vanishri Govender
M2 Writing Nguyễn Thanh Nhàn
Wednesday M1 Listening Đặng Hồng Ngân
M2 Reading Đỗ Thanh Vân
Thursday M1 Speaking Veleshia Vanishri Govender
M2 Course book Nguyễn Thị Hương Lan
Friday M1 Listening Nguyễn Thị Quế Linh
M2 Writing Nguyễn Thanh Nhàn
Monday Level 102 M1 Course book Nguyễn Thị Hương Lan
M2 Listening Đặng Hồng Ngân
Tuesday M1 Writing Nguyễn Thanh Nhàn
M2 Speaking Veleshia Vanishri Govender
Wednesday M1 Reading Đỗ Thanh Vân
M2 Listening Đặng Hồng Ngân
Thursday M1 Course book Nguyễn Thị Hương Lan
M2 Speaking Veleshia Vanishri Govender
Friday M1 Writing Nguyễn Thanh Nhàn
M2 Listening Nguyễn Thị Quế Linh
Monday Level 203 M1 Listening Bùi Hoài Hương
M2 Speaking Veleshia Vanishri Govender
Tuesday M1 Writing Trần Thị Dung
M2 Course book Đỗ Thị Hồng Nhung
Wednesday M1 Listening Bùi Hoài Hương
M2 Speaking Veleshia Vanishri Govender
Thursday M1 Reading Lê Mai Phương
M2 Course book Đỗ Thị Hồng Nhung
Friday M1 Writing Trần Thị Dung
M2 Listening Hoàng Thị Diệu Linh
Monday Level 204 M1 Speaking Mary Ann Rodriguez
M2 Listening Bùi Hoài Hương
Tuesday M1 Course book Đỗ Thị Hồng Nhung
M2 Writing Trần Thị Dung
Wednesday M1 Speaking Mary Ann Rodriguez
M2 Listening Bùi Hoài Hương
Thursday M1 Course book Đỗ Thị Hồng Nhung
M2 Reading Lê Mai Phương
Friday M1 Listening Hoàng Thị Diệu Linh
M2 Writing Trần Thị Dung
Monday Level 207 M1 Writing Đỗ Thanh Vân
M2 Listening Vũ Thị Thanh Thúy
Tuesday M1 Speaking Alvir Anthony Subrado
M2 Course book Nguyễn Thùy Dương
Wednesday M1 Reading Hoàng Thị Diệu Linh
M2 Listening Vũ Thị Thanh
Thursday M1 Writing Đỗ Thanh Vân
M2 Course book Nguyễn Thùy Dương
Friday M1 Speaking Alvir Anthony Subrado
M2 Listening Vũ Thị Thanh
Monday Level 208 M1 Listening Vũ Thị Thanh Thúy
M2 Writing Đỗ Thanh Vân
Tuesday M1 Course book Nguyễn Thùy Dương
M2 Speaking Alvir Anthony Subrado
Wednesday M1 Listening Vũ Thị Thanh
M2 Reading Hoàng Thị Diệu Linh
Thursday M1 Course book Nguyễn Thùy Dương
M2 Writing Đỗ Thanh Vân
Friday M1 Listening Vũ Thị Thanh
M2 Speaking Alvir Anthony Subrado
Monday Level 211 M1 Writing Phạm Thị Tuyết Mai
M2 Speaking Brent Gifford Econg
Tuesday M1 Listening Trần Thị Lan Hương
M2 Course book Dương Ngọc Hải
Wednesday M1 Listening Trần Thị Lan Hương
M2 Reading Hoàng Thị Thu Hồng
Thursday M1 Listening Trần Thị Lan Hương
M2 Course book Dương Ngọc Hải
Friday M1 Writing Phạm Thị Tuyết Mai
M2 Speaking Brent Gifford Econg
Monday Level 212 M1 Speaking Brent Gifford Econg
M2 Writing Phạm Thị Tuyết Mai
Tuesday M1 Course book Dương Ngọc Hải
M2 Listening Trần Thị Lan Hương
Wednesday M1 Reading Hoàng Thị Thu Hồng
M2 Listening Trần Thị Lan Hương
Thursday M1 Course book Dương Ngọc Hải
M2 Listening Trần Thị Lan Hương
Friday M1 Speaking Brent Gifford Econg
M2 Writing Phạm Thị Tuyết Mai
Monday Level 213 M1 Listening Hoàng Thị Diệu Linh
M2 Reading Nguyễn Thị Quế Linh
Tuesday M1 Listening Lê Hoài Thu
M2 Speaking Shane van Staden
Wednesday M1 Writing Lộc Thị Thanh Hòa
M2 Course book Trương Minh Châu
Thursday M1 Listening Lê Hoài Thu
M2 Speaking Shane van Staden
Friday M1 Writing Lộc Thị Thanh Hòa
M2 Course book Trương Minh Châu
Monday Level 214 M1 Reading Nguyễn Thị Quế Linh
M2 Listening Hoàng Thị Diệu Linh
Tuesday M1 Speaking Shane van Staden
M2 Listening Lê Hoài Thu
Wednesday M1 Course book Trương Minh Châu
M2 Writing Lộc Thị Thanh Hòa
Thursday M1 Speaking Shane van Staden
M2 Listening Lê Hoài Thu
Friday M1 Course book Trương Minh Châu
M2 Writing Lộc Thị Thanh Hòa
Monday Level 302 Aptis M1 Speaking Veleshia Vanishri Govender
M2 Writing Nhữ Thị Thanh Huyền
Tuesday M1 Reading Nhữ Thị Thanh Huyền
M2 Listening Bùi Hoài Hương
Wednesday M1 Speaking Veleshia Vanishri Govender
M2 Writing Nhữ Thị Thanh Huyền
Thursday M1 Reading Nhữ Thị Thanh Huyền
M2 Listening Bùi Hoài Hương
Friday M1 Grammar & Vocab Vũ Thị Thanh Thúy
M2 Grammar & Vocab Vũ Thị Thanh Thúy
Monday Level 310 IELTS M1 Listening Đặng Thị Quỳnh Trang
M2 Speaking Murray Nicholas Melymick
Tuesday M1 Writing Mai Hồng Vân
M2 Reading Nguyễn Thị Hồng Nhung
Wednesday M1 Listening Đặng Thị Quỳnh Trang
M2 Reading Nguyễn Thị Hồng Nhung
Thursday M1 Writing Mai Hồng Vân
M2 Speaking Murray Nicholas Melymick
Friday M1 Practice Test Lê Mai Phương
M2 Practice Test Lê Mai Phương
Monday Level 401 APTIS M1 Listening Nguyễn Hữu Hoàng
M2 Writing Nguyễn Thùy Linh
Tuesday M1 Speaking Murray Nicholas Melymick
M2 Reading Đặng Hồng Ngân
Wednesday M1 Speaking Murray Nicholas Melymick
M2 Writing Nguyễn Thùy Linh
Thursday M1 Listening Nguyễn Hữu Hoàng
M2 Reading Đặng Hồng Ngân
Friday M1 Grammar & Vocab Phạm Khánh Duyên
M2 Grammar & Vocab Phạm Khánh Duyên
Monday Level 103 M3 Listening Lộc Thị Thanh Hòa
A1 Course book Trương Đức Cường
Tuesday M3 Listening Nguyễn Trí Trung
A1 Speaking Leonuel N. Mas
Wednesday M3 Writing Nguyễn Thị Hoàng Mai
A1 Reading Đỗ Thị Hồng Nhung
Thursday M3 Listening Nguyễn Trí Trung
A1 Speaking Leonuel N. Mas
Friday M3 Writing Nguyễn Thị Hoàng Mai
A1 Course book Trương Đức Cường
Monday Level 105 M3 Course book Trương Đức Cường
A1 Listening Lộc Thị Thanh Hòa
Tuesday M3 Speaking Leonuel N. Mas
M2 Listening Nguyễn Trí Trung
Wednesday M3 Reading Dương Thị Kim Dung
A1 Writing Nguyễn Thị Hoàng Mai
Thursday M3 Speaking Leonuel N. Mas
M2 Listening Nguyễn Trí Trung
Friday M3 Course book Trương Đức Cường
A1 Writing Nguyễn Thị Hoàng Mai
Monday Level 206 M3 Speaking Khalid Mohamed
M2 Listening Nguyễn Thị Tố Hoa
Tuesday M3 Course book Đặng Thị Quỳnh Trang
A1 Writing Phạm Đức Diễn
Wednesday M3 Course book Đặng Thị Quỳnh Trang
M2 Listening Nguyễn Thị Tố Hoa
Thursday M3 Listening Dương Ngọc Hải
A1 Writing Phạm Đức Diễn
Friday M3 Speaking Khalid Mohamed
A1 Reading Dương Thị Kim Dung
Monday Level 210 M3 Listening Nguyễn Trí Trung
A1 Course book Thân Hoài Sơn
Tuesday M3 Writing Nguyễn Thị Hồng Nhung
A1 Speaking Mary Ann Rodriguez
Wednesday M3 Listening Nguyễn Trí Trung
A1 Writing Nguyễn Thị Hồng Nhung
Thursday A2 Reading Nguyễn Thị Thu Huyền
A1 Speaking Mary Ann Rodriguez
Friday M3 Listening Nguyễn Trí Trung
A1 Course book Thân Hoài Sơn
Monday Level 209 M3 Course book Thân Hoài Sơn
M2 Listening Nguyễn Trí Trung
Tuesday M3 Speaking Mary Ann Rodriguez
A1 Writing Trần Thị Thu Hằng
Wednesday M3 Writing Trần Thị Thu Hằng
M2 Listening Nguyễn Trí Trung
Thursday M3 Speaking Mary Ann Rodriguez
A1 Reading Nguyễn Thị Thu Huyền
Friday M3 Course book Thân Hoài Sơn
M2 Listening Nguyễn Trí Trung
Monday Level 303 Aptis M3 Reading Dương Thị Thiên Hà
A1 Writing Vũ Thị Thanh Thúy
Tuesday M3 Listening Nguyễn Thị Mai Sương
A1 Speaking Laspona Naomi
Wednesday M3 Reading Dương Thị Thiên Hà
A1 Writing Vũ Thị Thanh Thúy
Thursday M3 Listening Nguyễn Thị Mai Sương
A1 Speaking Laspona Naomi
Friday A1 Grammar & Vocab Cao Thảo Phương
A2 Grammar & Vocab Cao Thảo Phương
Monday Level 304 Aptis M3 Writing Vũ Thị Thanh Thúy
A1 Reading Dương Thị Thiên Hà
Tuesday M3 Speaking Laspona Naomi
A1 Listening Nguyễn Thị Mai Sương
Wednesday M3 Writing Vũ Thị Thanh Thúy
A1 Reading Dương Thị Thiên Hà
Thursday M3 Speaking Laspona Naomi
A1 Listening Nguyễn Thị Mai Sương
Friday A1 Grammar & Vocab Lại Hồng Hà
A2 Grammar & Vocab Lại Hồng Hà
Monday Level 305 Aptis M3 Listening Phạm Thị Tuấn
A1 Speaking Laspona Naomi
Tuesday M3 Writing Đỗ Thanh Vân
A1 Listening Phạm Thị Tuấn
Wednesday M3 Reading Bùi Thị Khánh Huyền
A1 Reading Bùi Thị Khánh Huyền
Thursday A1 Grammar & Vocab Cao Thảo Phương
A2 Grammar & Vocab Cao Thảo Phương
Friday M3 Writing Đỗ Thanh Vân
A1 Speaking Laspona Naomi
Monday Level 306 Aptis M3 Speaking Laspona Naomi
A1 Listening Phạm Thị Tuấn
Tuesday M3 Listening Phạm Thị Tuấn
M2 Writing Đỗ Thanh Vân
Wednesday M3 Reading Vương Thị Hải Yến
A1 Reading Vương Thị Hải Yến
Thursday M3 Grammar & Vocab Đặng Thị Quỳnh Trang
M2 Grammar & Vocab Đặng Thị Quỳnh Trang
Friday M3 Speaking Laspona Naomi
M2 Writing Đỗ Thanh Vân
Monday Level F01 redo A2 Grammar Dương Ngọc Hải
A3 Pronunciation Laspona Naomi
Tuesday M2 Vocab Lê Việt Hoàng
M3 Grammar Lê Việt Hoàng
Wednesday M3 Vocab Dương Thị Thu Huyền
M2 Vocab Dương Thị Thu Huyền
Thursday A2 Vocab Lê Việt Hoàng
A3 Grammar Lê Việt Hoàng
Friday A2 Grammar Lê Việt Hoàng
A3 Pronunciation Laspona Naomi
Monday Level 104 A2 Course book Phạm Thị Thủy
A3 Speaking Alvir Anthony Subrado
Tuesday A2 Listening Nguyễn Thị Hương
A3 Writing Dương Thị Thiên Hà
Wednesday A2 Course book Phạm Thị Thủy
A3 Listening Trần Thị Thu Hằng
Thursday A2 Speaking Alvir Anthony Subrado
A3 Reading Đỗ Thị Hồng Nhung
Friday A2 Listening Nguyễn Thị Hương
A3 Writing Dương Thị Thiên Hà
Monday Level 107 A2 Speaking Alvir Anthony Subrado
A3 Coursbook Phạm Thị Thủy
Tuesday A2 Writing Dương Thị Thiên Hà
A3 Listening Nguyễn Thị Hương
Wednesday A2 Listening Trần Thị Thu Hằng
A3 Course book Phạm Thị Thủy
Thursday A2 Reading Đỗ Thị Hồng Nhung
A3 Speaking Alvir Anthony Subrado
Friday A2 Writing Dương Thị Thiên Hà
A3 Listening Nguyễn Thị Hương
Monday Level 106 A2 Writing Vũ Thị Thanh
A3 Reading Vũ Thị Thanh
Tuesday A1 Listening Lại Thanh Vân
M3 Speaking Veleshia Vanishri Govender
Wednesday A2 Course book Lê Việt Hoàng
A3 Writing Vũ Thị Thanh
Thursday A1 Listening Trần Thị Thu Hằng
M3 Speaking Veleshia Vanishri Govender
Friday A1 Course book Lê Việt Hoàng
A2 Listening Trần Thị Thu Hằng
Monday Level 307 Aptis A2 Reading Dương Thị Thiên Hà
A3 Listening Lê Mai Phương
Tuesday A2 Listening Lê Mai Phương
A3 Writing Hoàng Thu Hằng
Wednesday A2 Reading Dương Thị Thiên Hà
A3 Speaking Mary Ann Rodriguez
Thursday A1 Grammar & Vocab Lê Hoàng Dương
A2 Grammar & Vocab Lê Hoàng Dương
Friday A2 Writing Hoàng Thu Hằng
A3 Speaking Mary Ann Rodriguez
Monday Level 308 Aptis A2 Listening Lê Mai Phương
A3 Reading Dương Thị Thiên Hà
Tuesday A2 Writing Hoàng Thu Hằng
A3 Listening Lê Mai Phương
Wednesday A2 Speaking Laspona Naomi
A3 Reading Dương Thị Thiên Hà
Thursday A2 Grammar & Vocab Tô Vân Hòa
A3 Grammar & Vocab Tô Vân Hòa
Friday A2 Speaking Laspona Naomi
A3 Writing Hoàng Thu Hằng
Monday Level 309 Aptis A2 Reading Ngô Dung Nga
A3 Listening Tô Vân Hòa
Tuesday A2 Writing Lại Thanh Vân
A3 Speaking Thomas Edward Banner
Wednesday A2 Writing Lại Thanh Vân
A3 Listening Tô Vân Hòa
Thursday A2 Reading Ngô Dung Nga
A3 Speaking Thomas Edward Banner
Friday A2 Grammar & Vocab Nguyễn Thị Nhân Hòa
A3 Grammar & Vocab Nguyễn Thị Nhân Hòa