TKB CT Keuka Intake thang 12-2021


Để giúp các thày cô và các em sinh viên dễ dàng tra cứu lịch trình giảng dạy và học tập của các học phần tiếng Anh chuyên ngành, tiếng Anh học thuật cho các chương trình đào tạo KEUKA học kỳ 2, năm học 2021-2022, Khoa Ngôn ngữ ứng dụng thông báo Thời khóa biểu chính thức như bảng dưới đây:

No Subjects to be offerred Total hrs Hours/lesson Lecturer Contacts
1 MIS301: Enterprise Information Systems and Technology 42 3 hours/lesson
2 lessons/week
Ms. Nguyen Thi Thu Thuy nguyentthuthuy@gmail.com
2 MGT351: Small Business Management 42 3 hours/lesson
2 lessons/week
Ms. Pham Huong Trang trangph@isvnu.vn
Duration
AM
Lesson 1 7h00-7h50
PM
Lesson 1 13h00-13h50
Online via Ms. Teams microsoft
Lesson 2 7h55-8h45 Lesson 2 13h55-14h45
Lesson 3 8h50-9h40 Lesson 3 14h50-15h40
Lesson 4 9h50-10h40 Lesson 4 15h50-16h40
Lesson 5 10h45-11h35 Lesson 5 16h45-17h35
Lesson 6 11h40-12h30 Lesson 6 17h40-18h30
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Note
27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 01/01
Week 1
AM MGT351
7:00-9:40
MGT351
7:00-9:40
MIS301
7:55-10:40
MIS301
7:00-9:40
PM
03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01
Week 2
AM MGT351
7:00-9:40
MGT351
7:00-9:40
MIS301
7:55-10:40
MIS301
7:00-9:40
PM
10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01
Week 3
AM MGT351
7:00-9:40
MGT351
7:00-9:40
MIS301
7:55-10:40
MIS301
7:00-9:40
PM
17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01
Week 4
AM MGT351
7:00-9:40
MGT351
7:00-9:40
MIS301
7:55-10:40
MIS301
7:00-9:40
PM
3 weeks off for Tet holiday
14/02 15/02 16/02 17/02 18/02 19/02
Week 5
AM MGT351
7:00-9:40
MGT351
7:00-9:40
MIS301
7:55-10:40
MIS301
7:00-9:40
PM
21/02 22/02 23/02 24/02 25/02 26/02
Week 6
AM MGT351
7:00-9:40
MGT351
7:00-9:40
MIS301
7:55-10:40
MIS301
7:00-9:40
PM
28/02 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03
Week 7
AM MGT351
7:00-9:40
MGT351
7:00-9:40
MIS301
7:55-10:40
MIS301
7:00-9:40
PM
07/03 08/03 09/03 10/03 11/03 12/03
Week 8
AM
Final Exam
PM