Timetable GE intake 3 2021-2022


Để giúp các thày cô và các em sinh viên dễ dàng tra cứu lịch trình giảng dạy và học tập của Chương trình tiếng Anh dự bị, intake 3 năm học 2021-2022, Khoa Ngôn ngữ ứng dụng thông báo Thời khóa biểu chính thức như bảng dưới đây:

GENERAL ENGLISH – TIMETABLE (THỜI KHOÁ BIỂU TIẾNG ANH DỰ BỊ) INTAKE 3, 2021-2022

Day Class Room Session Skill Teacher
Monday Level 101 M1 Speaking Brent Gifford Econg
M2 Writing Dương Ngọc Hải
Tuesday M1 Reading Dương Thị Thu Huyền
M2 Listening Bùi Hoài Hương
Wednesday M1 Course book Hoàng Thị Thu Hồng
M2 Listening Vũ Thị Thanh Thuý
Thursday M1 Course book Hoàng Thị Thu Hồng
M2 Listening Bùi Hoài Hương
Friday M1 Speaking Brent Gifford Econg
M2 Writing Dương Ngọc Hải
Monday Level 102 M1 Writing Dương Ngọc Hải
M2 Speaking Brent Gifford Econg
Tuesday M1 Listening Bùi Hoài Hương
M2 Reading Dương Thị Thu Huyền
Wednesday M1 Listening Vũ Thị Thanh Thuý
M2 Course book Hoàng Thị Thu Hồng
Thursday M1 Listening Bùi Hoài Hương
M2 Course book Hoàng Thị Thu Hồng
Friday M1 Writing Dương Ngọc Hải
M2 Speaking Brent Gifford Econg
Monday Level 201 M1 Listening Nguyễn Thị Hồng Nhung
M2 Speaking Alvir Anthony Subrado
Tuesday M1 Writing Lê Hoài Thu
M2 Course book Đỗ Thị Hồng Nhung
Wednesday M1 Listening Nguyễn Thị Hồng Nhung
M2 Course book Đỗ Thị Hồng Nhung
Thursday M1 Writing Lê Hoài Thu
M2 Reading Lê Việt Hoàng
Friday M1 Speaking Alvir Anthony Subrado
M2 Listening Hoàng Thị Diệu Linh
Monday Level 202 M1 Speaking Alvir Anthony Subrado
M2 Listening Nguyễn Thị Hồng Nhung
Tuesday M1 Course book Đỗ Thị Hồng Nhung
M2 Writing Lê Hoài Thu
Wednesday M1 Course book Đỗ Thị Hồng Nhung
M2 Listening Nguyễn Thị Hồng Nhung
Thursday M1 Reading Lê Việt Hoàng
M2 Writing Lê Hoài Thu
Friday M1 Listening Hoàng Thị Diệu Linh
M2 Speaking Alvir Anthony Subrado
Monday Level 203 M1 Listening Đỗ Thanh Vân
M2 Writing Vũ Thị Thanh Thuý
Tuesday M1 Listening Đỗ Thanh Vân
M2 Speaking Shane van Staden
Wednesday M1 Listening Đỗ Thanh Vân
M2 Course book Đặng Thị Quỳnh Trang
Thursday M1 Reading Trương Minh Châu
M2 Speaking Shane van Staden
Friday M1 Writing Vũ Thị Thanh Thuý
M2 Course book Đặng Thị Quỳnh Trang
Monday Level 204 M1 Writing Vũ Thị Thanh Thuý
M2 Listening Đỗ Thanh Vân
Tuesday M1 Speaking Shane van Staden
M2 Listening Đỗ Thanh Vân
Wednesday M1 Course book Đặng Thị Quỳnh Trang
M2 Listening Đỗ Thanh Vân
Thursday M1 Speaking Shane van Staden
M2 Reading Trương Minh Châu
Friday M1 Course book Đặng Thị Quỳnh Trang
M2 Writing Vũ Thị Thanh Thuý
Monday Level 401 APTIS M1 Listening Nguyễn Trí Trung
M2 Writing Vũ Thị Thanh
Tuesday M1 Reading Nguyễn Thuỳ Linh
M2 Speaking Murray
Wednesday M1 Reading Nguyễn Thuỳ Linh
M2 Writing Vũ Thị Thanh
Thursday M1 Listening Nguyễn Trí Trung
M2 Speaking Murray
Friday M1 Grammar&Vocab Tô Vân Hoà
M2 Grammar&Vocab Tô Vân Hoà
Monday Level 305 IELTS redo M1 Writing Vũ Thị Thanh
M2 Listening Nguyễn Trí Trung
Tuesday M1 Speaking Murray
M2 Reading Nguyễn Thuỳ Linh
Wednesday M1 Reading Nguyễn Thuỳ Linh
M2 Writing Vũ Thị Thanh
Thursday M1 Speaking Murray
M2 Listening Nguyễn Trí Trung
Friday M1 Practice Test Vũ Thị Thanh
M2 Practice Test Vũ Thị Thanh
Monday Level 301 APTIS A1 Grammar&Vocab Lê Việt Hoàng
A2 Grammar&Vocab Lê Việt Hoàng
Tuesday A1 Reading Đỗ Thị Hồng Liên
A2 Listening Tô Vân Hoà
Wednesday A1 Writing Phạm Thị Tuyết Mai
A2 Speaking Laspona Naomi
Thursday A1 Reading Đỗ Thị Hồng Liên
A2 Listening Tô Vân Hoà
Friday A1 Writing Phạm Thị Tuyết Mai
A2 Speaking Laspona Naomi
Monday Level 302 APTIS A1 Grammar&Vocab Lộc Thị Thanh Hòa
A2 Grammar&Vocab Lộc Thị Thanh Hòa
Tuesday A1 Listening Tô Vân Hoà
A2 Reading Đỗ Thị Hồng Liên
Wednesday A1 Speaking Laspona Naomi
A2 Writing Phạm Thị Tuyết Mai
Thursday A1 Listening Tô Vân Hoà
A2 Reading Đỗ Thị Hồng Liên
Friday A1 Speaking Laspona Naomi
A2 Writing Phạm Thị Tuyết Mai
Monday Level 303 APTIS A1 Grammar&Vocab Cao Thảo Phương
A2 Grammar&Vocab Cao Thảo Phương
Tuesday A1 Reading Dương Thị Thiên Hà
A2 Listening Trần Thị Thu Hằng
Wednesday A1 Writing Lại Thanh Vân
A2 Listening Trần Thị Thu Hằng
Thursday A1 Writing Lại Thanh Vân
A2 Speaking Leonuel N. Mas
Friday A1 Reading Dương Thị Thiên Hà
A2 Speaking Leonuel N. Mas
Monday Level 304 APTIS redo A1 Grammar&Vocab Đỗ Thị Hồng Nhung
A2 Grammar&Vocab Đỗ Thị Hồng Nhung
Tuesday A1 Listening Trần Thị Thu Hằng
A2 Reading Dương Thị Thiên Hà
Wednesday A1 Listening Trần Thị Thu Hằng
A2 Writing Lại Thanh Vân
Thursday A1 Speaking Leonuel N. Mas
A2 Writing Lại Thanh Vân
Friday A1 Speaking Leonuel N. Mas
A2 Reading Dương Thị Thiên Hà