ThS. Phạm Đỗ Hoài Nam
Phó Trưởng phòng


  • Họ tên: Phạm Đỗ Hoài Nam
  • Chức vụ: Phó trưởng Phòng Đào tạo
  • Học hàm/ học vị: Thạc sĩ
  • Email: nampdh@isvnu.vn
  • Điện thoại: 0243.557.5992 (18)

NHIỆM VỤ CHÍNH

  • Phụ trách công tác tuyển sinh các chương trình đào tạo đại học;
  • Phụ trách công tác đào tạo tiếng Anh dự bị;
  • Phụ trách tổ chức, quản lý đào tạo các chương trình đào tạo liên kết quốc tế do đối tác cấp bằng và công tác liên quan đến đối tác của các chương trình đồng cấp bằng;
  • Phụ trách công tác kiểm định.