• Họ tên: Trần Đỗ Bảo Châu
  • Chức vụ: Chuyên viên đào tạo
  • Học hàm/học vị: Thạc sĩ
  • Email: chautdb@isvnu.vn
  • Điện thoại: 0243 672 0999

 

NHIỆM VỤ CHÍNH

  • Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo sau đại học do trường Đại học nước ngoài cấp bằng.
  • Quản lý các lớp thạc sĩ liên kết quốc tế.
  • Tham gia công tác tuyển sinh sau đại học.
  • Thư ký hành chính tổng hợp và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

Tìm kiếm