ThS. Thái Thị Huyền


 

  • Họ tên: Thái Thị Huyền
  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Học hàm/ học vị: Thạc sĩ
  • Email: huyentt@isvnu.vn
  • Điện thoại: 0243.557.5992 (24)

NHIỆM VỤ CHÍNH

  • Xử lí các vấn đề liên quan đến công nhận tương đương và vi phạm tiên quyết
  • Cập nhật trọng số học phần và sắp xếp lịch thi
  • Công tác khảo thí đối với các chương trình đại học do ĐHQGHN cấp bằng: Tổ chức thi, phân công cán bộ coi thi và tham gia coi thi; xử lý thi bổ sung (nếu có)
  • Tốt nghiệp: Xét diếm, in bằng và làm bảng điểm tốt nghiệp
  • Một số công tác khác theo phân công: Đề án, đề xuất giảng viên, nhập học……