ThS. Phan Thị Thu Phương


 

  • Họ tên: Phan Thị Thu Phương
  • Chức vụ: Phó Trưởng Phòng – Phụ trách Phòng
  • Học hàm/học vị: Thạc sĩ
  • Email: phuongptt@vnuis.edu.vn
  • Điện thoại: 0243 672 0999

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

  • Phụ trách chung toàn bộ các hoạt động của Phòng theo chức năng và nhiệm vụ. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ hoạt động của Phòng.
  • Trực tiếp phụ trách công tác tài chính, nhân sự, thực hiện tập huấn, đào tạo và đánh giá cán bộ trong Phòng.
  • Trực tiếp phụ trách công tác truyền thông sau đại học.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Tìm kiếm