• Họ tên: Phạm Thị Cẩm Linh
  • Chức vụ: Chuyên viên Tuyển sinh
  • Học hàm/học vị: Thạc sĩ
  • Email: linhptc@isvnu.vn / linhptc@vnu.edu.vn
  • Điện thoại: 0243 672 0999

NHIỆM VỤ CHÍNH

  • Đầu mối tuyển sinh các chương trình: (1) Thạc sĩ Nghiên cứu và Tác nghiệp Marketing; (2) Thạc sĩ Ngân hàng, Tài chính, Bảo hiểm quốc tế.
  • Thư ký tuyển sinh các chương trình Thạc sĩ liên kết Quốc tế
  • Đầu mối truyền thông các hoạt động tuyển sinh sau đại học.
  • Tham gia công tác quản lý đào tạo các chương trình sau đại học theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

Tìm kiếm