ThS. Phạm Thị Tuyết Mai


 

  • Họ tên: Phạm Thị Tuyết Mai
  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Học hàm/ học vị: Thạc sĩ
  • Email: pttmai@isvnu.vn
  • Điện thoại: 0243.557.5992 (24)

NHIỆM VỤ CHÍNH

  • Đầu mối làm việc với các Trung tâm và Trường Đại học trong ĐHQGHN để tổ chức các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh, Kỹ năng bổ trợ, Lý luận chính trị cho sinh viên các chương trình đại học do ĐHQGHN cấp bằng: Gửi kế hoạch mời giảng; thống nhất kế hoạch tổ chức; triển khai kế hoạch tổ chức; phối hợp tổ chức thi; thống kê giờ giảng, ra đề, chấm thi; thực hiện hợp đồng và thanh lý hợp đồng với đối tác; xử lý các thủ tục khi sinh viên tự đăng ký học tại các đơn vị ngoài Trường Quốc tế, trong ĐHQGHN; giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan.
  • Công tác khảo thí đối với các chương trình đại học do ĐHQGHN cấp bằng: tham gia coi thi; xử lý bài thi tất cả các học phần sau thi và bàn giao cho Trung tâm ĐBCL&KT; xử lý hoãn thi; xử lý vi phạm quy chế thi; xử lý phúc khảo; tiếp nhận và tổng hợp, xử lý bộ tài liệu khảo thí (bản cứng và bản mềm) hàng kỳ.
  • Một số công tác khác theo phân công: tổ chức thi, nhập học, báo cáo khảo thí…