ThS. Phạm Phương Trang


 

  • Họ tên: Phạm Phương Trang
  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Học hàm/ học vị: Thạc sĩ
  • Email: trangpp@isvnu.vn
  • Điện thoại: 0243.557.5992 (18)

NHIỆM VỤ CHÍNH

  • Phụ trách chương trình Quản lý liên kết với trường Đại học Keuka, Hoa Kỳ: Thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức đào tạo, xây dựng kế hoạch, quản lý giảng viên, quản lý sinh viên, khảo thí, tốt nghiệp.
  • Phụ trách các nội dung liên quan đến đối tác của chương trình Quản lý do ĐHQGHN và trường Đại học Keuka, Hoa Kỳ cùng cấp bằng: Tổ chức đào tạo các học phần do trường Đại học Keuka phụ trách.
  • Thư ký Hội đồng học vụ các chương trình liên kết quốc tế.
  • Công tác tuyển sinh: Thành viên trong Tiểu ban thư ký của Hội đồng tuyển sinh, thư ký Hội đồng phỏng vấn các chương trình liên kết quốc tế.