ThS. Phạm Ngọc Hà My
Chuyên viên


  • Họ tên: Phạm Ngọc Hà My
  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Học hàm/ học vị: Thạc sĩ
  • Email: mypnh@isvnu.vn
  • Điện thoại: 0243.557.5992 (18)

NHIỆM VỤ CHÍNH

  • Phụ trách chương trình Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch liên kết với Trường Đại học Troy, Hoa Kỳ: Thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức đào tạo, trao đổi với đối tác, quản lý giảng viên, quản lý sinh viên, khảo thí, tốt nghiệp;
  • Phụ trách chương trình Kế toán và Tài chính liên kết với Trường Đại học East London, Vương Quốc Anh: Thực hiện các nội dung liên quan đến trường đối tác;
  • Phụ trách chương trình Marketing do Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học HELP, Malaysia cùng cấp bằng: Thực hiện tổ chức đào tạo các học phần do đối tác phụ trách;
  • Các đề án: Thành viên Tổ xây dựng đề án mở mới các chương trình đào tạo của Phòng Đào tạo;
  • Công tác tuyển sinh: Thành viên Tổ công tác xây dựng đề án tuyển sinh, phụ trách các chương trình liên kết quốc tế; Thành viên Tiểu ban thư ký Hội đồng tuyển sinh; Thư ký Hội đồng phỏng vấn các chương trình liên kết quốc tế.