• Họ tên: Nguyễn Thị Như Tâm
  • Chức vụ: Chuyên viên Tuyển sinh
  • Học hàm/học vị: Thạc sĩ
  • Email: tamntn@vnu.edu.vn
  • Điện thoại: 0243 672 0999

 

NHIỆM VỤ CHÍNH

  • Đầu mối tuyển sinh các chương trình: (1) Thạc sĩ Quản trị tài chính; (2) Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế.
  • Tham gia công tác quản lý đào tạo các chương trình sau đại học theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

Tìm kiếm