ThS. Nguyễn Thị Lê Vân


 

  • Họ tên: Nguyễn Thị Lê Vân
  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Học hàm/ học vị: Thạc sĩ
  • Email: vanntl@isvnu.vn
  • Điện thoại: 0243.557.5992 (24)

NHIỆM VỤ CHÍNH

  • Lập kế hoạch đào tạo cho các chương trình đào tạo đại học do ĐHQGHN cấp bằng, đồng cấp bằng.
  • Xếp thời khóa biểu hàng kỳ đối với các lớp thuộc chương trình đào tạo đại học do ĐHQGHN cấp bằng.
  • Tổ chức đăng ký học hàng kỳ cho sinh viên thuộc chương trình đào tạo đại học do ĐHQGHN cấp bằng.
  • Tổ chức cho sinh viên các ngành có định hướng chuyên sâu thuộc chương trình đào tạo đại học do ĐHQGHN cấp bằng lựa chọn định hướng chuyên sâu.
  • Một số công tác khác theo phân công.