• Họ tên: Mai Tô Kiều Trinh
  • Chức vụ: Chuyên viên Tuyển sinh
  • Học hàm/học vị: Thạc sĩ
  • Email: trinhmtk@vnuis.edu.vn
  • Điện thoại: 0243 672 0999

NHIỆM VỤ CHÍNH

  • Đầu mối tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Quản trị tài chính.
  • Đầu mối phụ trách tổ chức học bổ sung kiến thức
  • Phụ trách thủ tục hành chính bộ phận Tuyển sinh, công tác thanh tra, hậu kiểm tuyển sinh sau đại học.
  • Tham gia công tác quản lý đào tạo các chương trình sau đại học theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

Tìm kiếm