• Họ tên: Lê Duy Tiến
  • Chức vụ: Phó Trưởng Phòng – Phụ trách công tác Quản lý đào tạo
  • Học hàm/học vị: Thạc sĩ
  • Email: tienld@isvnu.vn
  • Điện thoại: 0243 672 0999

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

  • Phụ trách, tổ chức thực hiện và quản lý các chương trình đào tạo sau đại học.
  • Phụ trách triển khai rà soát các đề án mở mới, điều chỉnh các chương trình sau đại học.
  • Tham mưu, xây dựng các dự thảo văn bản quản lý, điều hành và tổ chức đào tạo các chương trình sau đại học được giao phụ trách.
  • Tham gia đẩy mạnh truyền thông, tuyển sinh các chương trình Sau đại học.
  • Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng giao.

Tìm kiếm