• Họ tên: Hoàng Hạnh Nguyên
  • Chức vụ: Phó Trưởng Phòng – Phụ trách công tác Tuyển sinh
  • Học hàm/học vị: Thạc sĩ
  • Email: nguyenhh@isvnu.vn
  • Điện thoại: 0243 672 0999

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

  • Phụ trách, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng các công việc liên quan đến công tác tuyển sinh.
  • Xây dựng, đề xuất ban hành các văn bản liên quan đến công tác tuyển sinh.
  • Tham gia đẩy mạnh truyền thông, đề xuất và tham gia trực tiếp các hoạt động quản lý đào tạo sau đại học.
  • Đề xuất, xây dựng, tổ chức các hoạt động liên quan tới cựu học viên.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

Tìm kiếm