ThS. Dương Thị Thiên Hà


 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học hàm, học vị: ThS
 • Email: hadtt@isvnu.vn
 • Địa chỉ: Khoa Ngôn ngữ ứng dụng, P. 206, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Bằng cấp

 • Cử nhân: Ngôn ngữ Anh
 • Thạc sĩ: Ngôn ngữ Anh

Lĩnh vực nghiên cứu

Hướng nghiên cứu:

  • Phương pháp ứng dụng trong việc học các kĩ năng ngôn ngữ
  • Xây dựng giáo trình đào tạo theo năng lực và nhu cầu của người học
  • Chất lượng học tập và ảnh hưởng của yếu tố tâm lí
  • Ngôn ngữ ứng dụng

Các môn giảng dạy

  • Các kĩ năng tiếng Anh 
  • Tiếng Anh học thuật 
  • Tiếng Anh chuyên ngành

Các công bố

 • Về vấn đề phát triển năng lực giảng dạy tiếng Anh ở giảng viên đại học: Một nghiên cứu tình huống” – Tạp chí Quản lí giáo dục ISSN 1859-2910 – Số tháng 7/2020
 • Nghiên cứu thái độ khác biệt của sinh viên năm thứ nhất thuộc ba ngành học IB, KEUKA, HELP, KQT-ĐHQGHN đối với vấn đề đạo văn” – Tạp chí Thiết bị Giáo dục – Số 187, Kỳ 2, tháng 2/2019 

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

Đề tài, dự án

 •  Thái độ của sinh viên năm thứ nhất khoa Quốc Tế -ĐHQGHN đối với đạo văn, Nguyễn Thị Thu Huyền (thành viên đề tài cấp cơ sở) , 2014-2015

Tìm kiếm