THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ANNEX HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023


Thân gửi các bạn sinh viên,

Phòng Công tác sinh viên xin thông báo về thông tin chương trình học bổng của Công ty TNHH Điện tử Annex (gọi tắt là học bổng Annex) học kỳ I, năm học 2022-2023 như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn:

– Sinh viên có kết quả học tập năm học 2021-2022 đạt từ 2.5 trở lên và kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên.

– Có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó;

– Chưa nhận học bổng ngoài ngân sách nào trong học kỳ I, năm học 2022-2023.

Tiêu chuẩn: Trường Quốc tế được 01 suất học bổng.

(Học bổng xét 02 lần/năm theo từng học kỳ. Sinh viên đã được nhận học bổng học kỳ I phải bổ sung bảng điểm để xét học bổng học kỳ II)

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 3.500.000 đồng/01 sinh viên/học kỳ.

3. Hồ sơ đăng ký học bổng:

– Bảng điểm năm học 2021-2022 có xác nhận của đơn vị đào tạo;

– Đơn xin học bổng (theo mẫu);

– Thông tin sinh viên (theo mẫu, viết bằng tiếng Việt; riêng đối với sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, viết thêm 01 bản bằng tiếng Trung Quốc);

– Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn do đơn vị có thẩm quyền cấp hoặc Đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm/lãnh đạo Khoa/lãnh đạo Phòng/Bộ phận Chính trị và Công tác Sinh viên;

– Bài phát biểu cảm tưởng/Thư cảm ơn khi được xét nhận học bổng;

– Bản photo các giấy chứng nhận về: Thành tích học tập, hoạt động Đoàn – Hội, nghiên cứu khoa học…(nếu có).

– Với những sinh viên đã được nhận học bổng kỳ trước và kỳ này có đủ điều kiện tiếp tục đăng ký học bổng, yêu cầu gửi thêm báo cáo về việc sử dụng học bổng và ý nghĩa của học bổng đối với các em.

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Annex học kỳ I, năm học 2022-2023, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Ngoài hồ sơ bản gốc, sinh viên gửi thêm hồ sơ bản mềm dưới dạng 1 file pdf gồm bản scan các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự trên, với tên file là họ và tên sinh viên. 

Để đăng ký tham dự, các bạn sinh viên hãy điền LINK ONLINE và nộp hồ sơ bản cứng trước 17h00, Thứ 5 (13/10/2022) cho Cô Nguyễn Thị Hương Giang, Phòng 303 nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum. Nếu cần hỗ trợ thông tin các em liên hệ qua email: giangnh@vnuis.edu.vn, ĐT: 0862966068.

 Thân mến,

 

NOTICE OF ANNEX SCHOLARSHIP PROGRAM 

SEMESTER I, ACADEMIC YEAR 2022-2023

Dear students,

The office of Student Affairs applies for Annex scholarship program, for the semester I, academic year 2022-2023 for students as follows:

1. Subjects and criteria for selection: 

– Students with academic results of 2.5 points or more, with good results of training or higher in school year 2021 – 2022;

– Have disadvantaged; have a spirit of overcoming difficulties;

– Have not received any off-budget scholarships in the semester I, academic year 2022-2023.

Scholarship standard: International School gets 01 scholarship.

(Scholarship to study 02 times/semester year. Students receiving a semester I scholarship must supplement their transcripts for a semester II scholarship.)

2. The value of each scholarship: 3.500.000 VND / 01 student/ 1 semester.

3. Scholarship registration file:

– Transcript of school year 2021-2022 certified by the training unit;

– Scholarship application form (according to the form);

– Student information (according to the form, written in Vietnamese; for students of Faculty of Chinese Language and Culture, write one additional copy in Chinese);

– A certificate of difficult situation issued by a competent authority or a written statement of difficult situation certified by the homeroom teacher/leader of the Faculty/leader of the Department/Department of Politics and Student Affairs;

– Impression speech / Thank you letter when being considered for a scholarship;

– Photocopies of certificates of: Academic achievements, Union – Association activities, scientific research… (if any).

– For students who have received a scholarship in the previous semester and this term are eligible to continue to apply for the scholarship, request to send more reports on the use of the scholarship and the meaning of the scholarship for them.

All of the above documents are required to be arranged in order, contained in a separate file bag of 25 cm x 34 cm, on the outside of the profile bag full of information (registration for Annex scholarship for semester I, school year 2022-2023, Fullname, Date of Birth, Faculty Address, School, Phone, Email, List of available papers). Submitted documents are not returned.

In addition to the original application, students submit a soft copy in the form of a pdf file consisting of scanned documents arranged in the above order, with the file name being the student’s first and last name.

Students fill out the ONLINE LINK and submit their applications to the Student Affairs Department in Room 303- C, HACINCO Student Village before 5 PM, Thursday (Octorber 13, 2022).

For further information, please contact Ms. Nguyen Thi Huong Giang (Tel: 0862966068, email: giangnh@vnuis.edu.vn) for specific instructions.

Kind regards,