Thông báo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2023 của Trường Quốc tế


Căn cứ Điều 8, Điều 9, Điều 16 tại Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ Quy định về việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”;

Căn cứ Công văn số 4732/BGDĐT-TĐKH ngày 23/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 – năm 2023; Công văn số 3910/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 04/11/2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội về hướng dẫn triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 – năm 2023;

Ngày 10/02/2023, Trường Quốc tế đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các cá nhân đăng ký xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” (NGND, NGƯT) năm 2023 trong toàn thể viên chức, người lao động làm việc hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên thuộc Trường. Hội đồng Xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” năm 2023 của Trường Quốc tế thông báo danh sách ứng viên đạt số phiếu tín nhiệm theo quy định, cụ thể như sau:

TT Họ và tên Chức vụ
Nơi công tác
Danh hiệu đề nghị xét tặng Số phiếu tín nhiệm (tỷ lệ %)
1 PGS.TS Lê Trung Thành Hiệu trưởng Trường Quốc tế Nhà giáo Ưu tú 158/158
(100%)
2 PGS.TS Nguyễn  Văn Định Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế Nhà giáo Ưu tú 156/158
(98,7%)

Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT Trường Quốc tế trân trọng thông báo đến toàn thể viên chức, người lao động thuộc Trường được biết. Các ý kiến phản ánh (nếu có), đề nghị gửi bằng văn bản về Thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT Trường Quốc tế (qua Phòng Tổ chức – Hành chính) trước 17h00, ngày 19/2/2023.

Trên cơ sở kết quả phiếu tín nhiệm của viên chức, người lao động Trường Quốc tế và kết quả thăm dò dư luận, Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT của Trường sẽ tổ chức họp, thẩm định và bỏ phiếu đối với các nhà giáo đạt tiêu chuẩn theo quy định.  

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

– Như trên;
– Ban  Giám hiệu (để báo cáo);
– Niêm yết công khai tại Trường;
– Website Trường Quốc tế;
– Lưu: VT; TCHC, H3.

 TL. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Đã ký

Trần Anh Hào