Thông báo Kết quả họp Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022


Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ Quyết định số 1401/QĐ-TQT ngày 26/12/2022 của Hiệu trưởng Trường Quốc tế – ĐHQGHN về việc thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022;

Ngày 27/12/2022, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 của Trường Quốc tế đã họp để trao đổi, thảo luận và bỏ phiếu thông qua danh sách các ứng viên đã đăng ký xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2022 tại Trường Quốc tế, kết quả cụ thể như sau:

TT Họ và tên ứng viên Chức danh đăng ký bổ nhiệm Ngành/Chuyên ngành khoa học xét bổ nhiệm Tổng số phiếu đồng ý/số thành viên HĐ có mặt/ tổng số thành viên HĐ
1 Trần Thị Thanh Tú Phó Giáo sư Kinh tế học 15/15/16
2 Lưu Thị Minh Ngọc Phó Giáo sư Kinh tế 15/15/16
3 Trần Thị Oanh Phó Giáo sư Công nghệ thông tin 15/15/16

Trong trường hợp có ý kiến phản hồi về các ứng viên dự kiến bổ nhiệm chức danh phó giáo sư theo danh sách trên, đề nghị gửi phản hồi qua Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Phòng 402, Nhà C, Nguyên đơn 1, Làng sinh viên Hacinco, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Website Trường Quốc tế;
– Các đơn vị thuộc Trường;
– Hiệu trưởng (để b/c);
– Lưu: VT; TCHC, H2.

 TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH
Đã ký

Nguyễn Phan Quang