THÔNG BÁO : Kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức


Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

 Căn cứ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động trong ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 3768/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN; Hướng dẫn số 588/ĐHQGHN-TCCB ngày 05/3/2021 của ĐHQGHN về việc hướng dẫn một số điểm mới trong công tác tuyển dụng viên chức tại ĐHQGHN;

Trường Quốc tế, ĐHQGHN thông báo kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức, cụ thể như sau:

I. Số lượng, vị trí việc làm tiếp nhận vào làm viên chức

Stt Vị trí Số lượng Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và kinh nghiệm liên quan Tiêu chuẩn khác (nếu có)
A B 1 2 3
1 Giảng viên ngành Công nghệ thông tin 01 – Có học hàm Phó giáo sư ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành/chuyên ngành khác phù hợp;

– Có 05 năm kinh nghiệm giảng dạy ở vị trí việc làm phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tiếp nhận và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc tiếp nhận).

  Tổng 01    

 

 

II. Tiêu chuẩn tiếp nhận vào làm viên chức

Stt Tiêu chuẩn Yêu cầu
1 Trình độ đào tạo Có học vị tiến sĩ ngành/chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tiếp nhận.
2 Trình độ ngoại ngữ Sử dụng thành thạo ngoại ngữ phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học (NCKH) (có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương).
3 Tin học Chứng chỉ tin học quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông.
4 Kinh nghiệm liên quan Có 05 năm kinh nghiệm giảng dạy ở vị trí việc làm phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tiếp nhận và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc tiếp nhận).
5 Kỹ năng – Có khả năng NCKH: là tác giả duy nhất hoặc đứng tên đầu bài viết (đối với các tạp chí không sắp xếp tên tác giả theo thứ tự ABC) được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành có mã số chuẩn ISSN hoặc chương sách giáo trình hoặc chuyên khảo được xuất bản bởi nhà xuất bản có mã số chuẩn ISBN. Cam kết có bài báo khoa học đăng trên kỷ yếu hội nghị hoặc hội thảo quốc tế của nhà xuất bản nước ngoài có mã số chuẩn quốc tế ISBN hoặc tương đương trở lên trước khi kết thúc hợp đồng làm việc lần đầu;

– Sử dụng có hiệu quả và an toàn các phương tiện dạy học, trang thiết bị dạy học, có phương pháp dạy học hiệu quả, phù hợp với nội dung môn học; giảng dạy đạt yêu cầu trở lên.

6 Phẩm chất Trung thực, đam mê công việc, có động lực giảng dạy, nghiên cứu, có mong muốn tạo giá trị.
7 Ngoại hình/sức khỏe Có ngoại hình và sức khỏe đáp ứng yêu cầu giảng dạy.

III. Nội dung tiếp nhận vào làm viên chức

 1. Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tiếp nhận.
 2. Sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận theo hình thức phỏng vấn hoặc thực hành.

IV. Hồ sơ người được đề nghị tiếp nhận

 1. Phiếu đăng ký tiếp nhận (theo mẫu 01).
 2. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 02C-BNV) được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác.
 3. Lý lịch khoa học có ghi rõ mã số chuẩn ISSN tạp chí đối với các bài báo được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành; mã số ISBN của nhà xuất bản đối với chương sách giáo trình hoặc chuyên khảo được xuất bản có xác nhận của cơ quan nơi công tác.
 4. Bản sao công chứng các văn bằng, bảng điểm và chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm tiếp nhận.
 5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận.
 6. Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.
 7. Hồ sơ chứng minh kinh nghiệm công tác (bản photo sổ bảo hiểm xã hội/ảnh chụp quá trình tham gia bảo hiểm xã hội tra trên Cổng thông tin của cơ quan BHXH (nếu có), hợp đồng, các quyết định lương).

Lưu ý:

– Văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục đào tạo nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định và nộp cùng hồ sơ tiếp nhận hoặc nộp chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả tiếp nhận.

V. Bổ sung hồ sơ sau khi có kết quả tiếp nhận

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận thông báo kết quả tiếp nhận, người đủ điều kiện phải đến Trường Quốc tế, ĐHQGHN để hoàn thiện hồ sơ tiếp nhận vào làm viên chức theo danh mục hồ sơ tại mục IV Thông báo này.

VI. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

 1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 08/9/2023 đến hết ngày 07/10/2023 trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu.
 2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Quốc tế, Phòng 404, Bộ phận Tổ chức cán bộ, tầng 4, Nhà C (nguyên đơn 1), Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội.

      Số điện thoại liên hệ: 024.35575992 (máy lẻ: 17) hoặc 0243.5577899.

Trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

– Website Trường Quốc tế;
– Lưu: VT; TCHC, H2.

 

 HIỆU TRƯỞNG
Đã ký
 

Lê Trung Thành