Thông báo đăng ký đề tài khoa học và công nghệ cấp ĐHQGHN năm 2022


Căn cứ Công văn số 3467/ĐHQGHN-KHCN ngày 12/10/2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc triển khai thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN, Trường Quốc tế thông báo về việc tiếp nhận đề xuất đề tài như sau:

Thời gian tiếp nhận đề xuất đề tài: trước ngày 10/11/2022

Mẫu đề xuất đề tài: mẫu KHCN.01 kèm theo

Địa chỉ nhận đề xuất:
Đề xuất đề tài bản cứng gửi về Phòng KHCN&HTPT (P.304, tầng 3, đơn nguyên 2, nhà C, làng Sinh viên Hacinco) và bản điện tử theo địa chỉ email: dost@vnuis.edu.vn.

Thông tin chi tiết liên hệ: Nguyễn Thị Liên Hương (ĐT: 0388390627, Email: nguyenthilienhuong@vnu.edu.vn).