THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH THU HÚT NHÀ KHOA HỌC XUẤT SẮC


Thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ; căn cứ Thông tư số 05/2023/TT-BKHCN ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) quy định chi tiết một số nội dung về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học công nghệ và nhu cầu hoạt động, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) triển khai chính sách thu hút nhà khoa học xuất sắc với các nội dung sau đây: 

  1. Đối tượng thu hút

Các nhà khoa học có thành tích nghiên cứu xuất sắc, ở trong và ngoài nước (bao gồm cả người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài), có mong muốn tham gia nghiên cứu khoa học, đảm nhận các vị trí Trưởng nhóm nghiên cứu mạnh ở các lĩnh vực KH&CN mà ĐHQGHN định hướng nghiên cứu ưu tiên (theo Danh mục đính kèm Thông báo này).

  1. Quyền lợi được hưởng

– Được hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định của Nhà nước và ĐHQGHN;

– Được ưu tiên sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dùng chung của ĐHQGHN; được đảm bảo các điều kiện việc làm, trang thiết bị và triển khai cơ chế chính sách theo thỏa thuận để có thể đẩy mạnh các lĩnh vực KH&CN mũi nhọn của Việt Nam;

– Được đầu tư kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN từ 03 tỷ đồng trong 03 năm;

– Được đề xuất đầu tư tăng cường năng lực để phát triển nhóm nghiên cứu mạnh.

  1. Hình thức làm việc

– Ký kết Hợp đồng làm việc/Hợp đồng lao động/Hợp đồng thuê khoán chuyên môn.

– Tùy theo hình thức ký kết hợp đồng, các nhà khoa học có thể chủ động làm việc tại ĐHQGHN, trong nước và nước ngoài…

Thông tin chi tiết liên hệ với Ban Tổ chức Cán bộ, ĐHQGHN qua email: tccb@vnu.edu.vn hoặc TS. Trương Việt Hà, Phó Trưởng ban Tổ chức Cán bộ qua số điện thoại: 0983899466.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

Các PGĐ ĐHQGHN (để phối hợp c/đ);
– Văn phòng và các ban chức năng;
– Các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc;
– Website của ĐHQGHN; 
– Lưu: VT, TCCB, H40. 

 

GIÁM ĐỐC
Đã ký
 

 

LÊ QUÂN

 

 

DANH MỤC ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU ƯU TIÊN CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số 3481/TB-ĐHQGHN ngày 20 tháng 9  năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội)

Lĩnh vực chuyên môn

Hướng nghiên cứu

Khoa học và Công nghệ

Thông tin và Tính toán

–   Khoa học máy tính

–   Khoa học dữ liệu

–   Toán học

–   Kỹ thuật điện

–   Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

–   Công nghệ AI

Khoa học và Công nghệ

Vật liệu và Năng lượng

–   Kỹ thuật điện tử

–   Vật lý chất rắn

–   Khoa học vật liệu

–   Kỹ thuật cơ khí

–   Kỹ thuật cơ/điện tử

– Robot và thiết bị chăm sóc sức khỏe

– Vật liệu y sinh

–   Công nghệ chẩn đoán hình ảnh y khoa

– Chip, vi mạch, bán dẫn

Khoa học và Công nghệ                Sự sống–   Phân tích thuốc

–   Hóa học các hợp chất thiên nhiên

–   Sinh học phân tử/sinh hóa

–   Nghiên cứu thuốc tự nhiên

–   Khoa học sức khỏe

–   Khoa học thực phẩm

–   Công nghệ Enzyme & Protein

–   Kỹ thuật xử lý

–   Kỹ thuật sản xuất

–   Kỹ thuật  nông nghiệp

–   Nông nghiệp số.

Lĩnh vực chuyên mônHướng nghiên cứu
 Khoa học và Công nghệ

Trái đất và Môi trường

–   Lượng giá tài nguyên thiên nhiên giám sát, cảnh báo và bảo vệ môi trường

–   Dự báo thiên tai

–   Năng lượng mới, năng lượng tái tạo

–   Biến đổi khí hậu

 Khoa học Quản trị và Kinh tế–   Quản lý/Kinh tế

–   Kinh tế lượng

–   Nghiên cứu đổi mới sáng tạo

–   Kỹ thuật công nghiệp

 Khoa học Xã hội và Hành vi–   Việt Nam trong bối cảnh khu vực và quốc tế đương đại

–   Bảo vệ chủ quyền quốc gia, quốc phòng – an ninh

–   Tư vấn chính sách

–   Quan hệ khu vực và quốc tế, vị thế của Việt Nam

 Khoa học Nhân văn và

Nghệ thuật

 

–   Bảo tồn và phát triển di sản văn hóa, hội nhập văn hóa thế giới

–   Khai thác, phát huy tiềm năng du lịch

–   Tư vấn phát triển

–   Khoa học sáng tạo

Các lĩnh vực khác–   Theo đề xuất của nhà khoa học.