Sự khởi đầu


Sự khởi đầu là dấu hiệu của một hành trình, trong khi sự kết thúc là dấu hiệu của một sự khởi đầu mới. Tất cả niềm vui và hạnh phúc của chúng ta đều ở trong hành trình đó. Khởi đầu không chỉ là một sự bắt đầu vật lý, mà còn là một khám phá tinh thần, mở ra những cánh cửa mới của cuộc sống và trải nghiệm.