Seminar với học giả quốc tế năm 2023


Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức seminar với học giả quốc tế trong năm 2023, cụ thể như sau

Seminar số 1:
Chủ đề: Investing in the Future: The Importance of Green Finance and ESG (Đầu tư vào tương lai: Tầm quan trọng của Tài chính xanh và ESG)
Thời gian: 14h00 – 15h30, Thứ Ba ngày 31/10/2023
Địa điểm: Phòng 502, số 1 Trịnh Văn Bô
Học giả: GS. Sabri Boubaker

Seminar số 2:
Chủ đề: Borrower Income and Credit Risk (Thu nhập của người vay và rủi ro tín dụng)
Thời gian: 9h00 – 10h30, Thứ Tư ngày 1/11/2023
Địa điểm: Phòng 604, số 1 Trịnh Văn Bô
Học giả: GS. Sabri Boubaker

Link ZOOM: https://zoom.us/j/94153168632?pwd=K0cwRkMxMkpBT0p1OHd0NHlmdEhnZz09
Meeting ID: 941 5316 8632
Passcode: 377648