PGS.TS. Tingting (Rachael) Chung


Tiến sĩ Tingting (Rachel) Chung là Phó Giáo sư Lâm sàng về Vận hành và Hệ thống Thông tin. Bà có bằng Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh / Hệ thống Thông tin Quản lý về Tâm lý học và Thạc sĩ Khoa học về Khoa học Thông tin của trường Đại học Pittsburgh.

Nghiên cứu của TS. Chung đã được xuất bản trên Journal of Association for Information SystemsCommunications of the ACMJournal of Managerial PsychologyInternational Journal of Production EconomicsJournal of Information & Knowledge ManagementAIS Transactions on HCI, và Omega. TS. Chung đã có nhiều bài thuyết trình tại các hội nghị quốc tế, bao gồm ICISICAIFAoMINFORMS, and SIGCSE. Nghiên cứu của TS. Chung được hỗ trợ bởi Viện nghiên cứu ACFE Research Institute (ARI)Blockchain Lab of William & Mary, và National Security Agency.

TS. Chung là giảng viên và điều phối viên chương trình Hệ thống thông tin quản lí, Phân tích dữ liệu tại Trường Đại học Chatham, Hoa Kỳ. Các lĩnh vực nghiên cứu của bà liên quan tới các chủ đề như An ninh hành vi, Lừa đảo tài chính và Quản lý tri thức.

Trích ngang: https://tingtingrachelchung.org/about/