PGS. TS Nguyễn Như Tùng


 • Chức vụ: Giảng viên cao cấp, Khoa Các khoa học ứng dụng
 • Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email:tungnn@vnuis.edu.vn; tungnn@vnu.edu.vn; tungdhhv@gmail.com
 • Địa chỉ: Khoa Các khoa học ứng dụng, Phòng 408, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Bằng cấp

 • Kỹ sư: Công nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, (2005).
 • Thạc sĩ: Kỹ thuật máy và thiết bị cơ giới hoá nông – lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, (2010).
 • Tiến sĩ: Kỹ thuật Cơ khí và Cơ khí chính xác, Trường Đại học Quốc gia Khoa học Ứng dụng Cao Hùng, Đài Loan, (2015).

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Hướng nghiên cứu
 1. Mô hình hoá và mô phỏng các quá trình dựa trên các hiện tượng vật lý, cơ học và hình học
 2. Dự đoán và tối ưu hoá quá trình sản xuất dựa trên phương pháp nghiên cứu thực nghiệm
 3. Thiết kế, mô phỏng và chế tạo các hệ thống công nghiệp
 • Các môn học giảng dạy
 1. Công nghệ CNC
 2. Công nghệ CAD/CAM
 3. Vẽ kỹ thuật và CAD
 4. Cơ học lý thuyết
 5. Cơ học ứng dụng
 6. Truyền động thuỷ lực và khí nén
 7. Tin học ứng dụng trong kỹ thuật
 8. Quy hoạch và xử lý dữ liệu thực nghiệm
 9. Tự động hóa quá trình sản xuất
 10. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm
 11. Đồ án Công nghệ chế tạo máy
 12. Vật liệu kỹ thuật

Các công bố

 • Do, Duc Trung, Van Dua Tran, Van Duc Duong, and Nhu-Tung Nguyen*. “Investigation of the Appropriate data normalization method for combination with preference selection index method in MCDM.” Operational Research in Engineering Sciences: Theory and Applications (2022), doi: https://doi.org/10.31181/oresta101122091d, Scopus, Q1.
 • Do, Duc Trung, and Nhu-Tung Nguyen. “Applying Cocoso, Mabac, Mairca, Eamr, Topsis and weight determination methods for multi-criteria decision making in hole turning process.” Strojnícky časopis-Journal of Mechanical Engineering 72, no. 2 (2022): 15-40. doi: https://doi.org/10.2478/scjme-2022-0014, Scopus, Q3.
 • Nguyen, Nhu-Tung. “A development method of cutting force coefficients in face milling process using parallelogram insert.” EUREKA: Physics and Engineering 5 (2021): 36-52, doi: https://doi.org/10.21303/2461-4262.2021.001890, Scopus, Q2.
 • Nguyen, Nhu-Tung, Dong Van Pham, Dung Tien Hoang, and Cuong Duc Pham. “Modeling of dynamic cutting forces and cutting characteristics based on the analyzed results of average force-feed rate relationship in milling processing.” Journal of Computational & Applied Research in Mechanical Engineering (JCARME) (2021), doi: 10.22061/JCARME.2021.8011.2070, Scopus, Q3.
 • Nhu-Tung Nguyen, Van Thien Nguyen, Hoang, Tien Dung, Trung Do Duc, “Multi-objective optimization of turning process using a combination of Taguchi and VIKOR methods.” Journal of Applied Engineering Science 19, no. 4 (2021): 868-873, doi: https://doi.org/10.5937/jaes0-29654, Scopus Q3.
 • Nguyen, Nhu-Tung, and Do Duc Trung. “Development of Surface Roughness Model in Turning Process of 3X13 Steel Using TiAIN Coated Carbide Insert.” EUREKA: Physics and Engineering, (4) (2021): 113-124, doi: https://doi.org/10.21303/2461-4262.2021.001937, Scopus, Q2.
 • Nguyen, Nhu-Tung, Dung Hoang Tien, Nguyen Tien Tung, and Nguyen Duc Luan. “Analysis of tool wear and surface roughness in high-speed milling process of aluminum alloy Al6061.” EUREKA: Physics and Engineering, (3) (2021): 71-84, doi: https://doi.org/10.21303/2461-4262.2021.001824, Scopus, Q2.
 • Nguyen, Nhu-Tung, Do Duc Trung “Combination of Taguchi method, Moora and Copras techniques in multi-objective optimization of surface grinding process.” Journal of Applied Engineering Science 19, no. 2 (2021): 390-398, doi: https://doi.org/10.5937/jaes0-28702, Scopus, Q3.
 • Do, Duc Trung, and Nhu-Tung Nguyen*. “Investigation of the surface roughness in infeed centerless grinding of SCM435 steel.” International Journal of Automation Technology 15, no. 1 (2021): 123-130, doi: https://doi.org/10.20965/ijat.2021.p0123, ISI, Q2.
 • Nguyen Van Thien, Dung Hoang Tien, Nhu-Tung Nguyen*, Nguyen Van Que, Do Duc Trung, Pham Thi Thieu Thoa, (2020), A prediction of Cutting Force, System Vibration, and Productivity in Five-Axis Milling Process of the Spiral Bevel Gear, Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal (ASTESJ), Volume 5, Issue 6, Page No 1394-1401, 202, doi: 10.25046/aj0506168, https://www.astesj.com/v05/i06/p168/  , Scopus, Q3.
 • Nhu-Tung Nguyen, Do Duc Trung, (2020), A study on the surface grinding process of the SUJ2 steel using CBN slotted grinding wheel, AIMS Materials Science, 2020, Volume 7, Issue 6: 871-886, doi:10.3934/matersci.2020.6.871, http://dx.doi.org/10.3934/matersci.2020.6.871, ISI, Scopus, Q3.
 • Nhu-Tung Nguyen, Do Duc Trung, (2021), Combination of Taguchi Method, MOORA and COPARS Techniques in Multi-Objective Optimization of Surface Grinding Process, The Journal of Applied Engineering Science – JAES, ISSN:1451-4117E-ISSN:1821-3197. doi: 10.5937/jaes0-28702, https://doi.org/10.5937/jaes0-28702 , Scopus, Q2.
 • Do Duc Trung and Nhu-Tung Nguyen*, “Investigation of the Surface Roughness in Infeed Centerless Grinding of SCM435 Steel,” Int. J. Automation Technol., Vol.15, No.1, pp. 123-130, 2021. doi: https://doi.org/10.20965/ijat.2021.p0123 , ESCI, Scopus, Q2.
 • Nhu-Tung Nguyen, Dung Hoang Tien, Do Duc Trung*, (2020), Multi-Objective Optimization when Surface Grinding the 3X13 Steel by Combining the General Reduced Gradient Algorithm and Harmonic Mean Method, Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal (ASTESJ), 5(5), 395-400 (2020), ISSN: 2415-6698, doi: http://dx.doi.org/10.25046/aj050550 , Scopus, Q3.
 • Le Hong KyNhu-Tung NguyenDo Duc TrungHoang Tien Dung, and Le Hoang Anh, (2020), Modeling the surface roughness in face-end milling process by using general insert at stable cutting conditions, International Journal of Modern Physics B, Vol. 34, No. 22n24, 2040143, ISSN (print): 0217-9849 | ISSN (online): 1793-6640, doi: https://doi.org/10.1142/S0217979220401438 , SCIE, Scopus, Q3.
 • Tuan-Linh Nguyen, Nhu-Tung Nguyen, and Long Hoang, (2020), A study on the vibrations in the external cylindrical grinding process of the alloy steels, International Journal of Modern Physics B, Vol. 34, No. 22n24, 2040150, ISSN (print): 0217-9849 | ISSN (online): 1793-6640, doi: https://doi.org/10.1142/S0217979220401505 , SCIE, Scopus, Q3.
 • Tien Dung Hoang, Nguyen, Nhu-Tung*, and Duc Quy Tran, Van Thien Nguyen. (2019). Cutting Forces and Surface Roughness in Face-Milling of SKD61 Hard Steel. Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering, 65(6), 375-385, ISSN Print 0039-2480, ISSN 2536-2948 (online), doi: http://dx.doi.org/10.5545/sv-jme.2019.6057 , SCIE, Scopus, Q2.
 • Kao, Y. C., Nguyen, N. T*., Chen, M. S., & Huang, S. C. (2015). A combination method of the theory and experiment in determination of cutting force coefficients in ball-end mill processes. Journal of Computational Design and Engineering, 2(4), 233-247, ISSN: 2288-4300, doi: https://doi.org/10.1016/j.jcde.2015.06.005, SCIE, Scopus, Q1.
 • Kao, Y. C., Nguyen, N. T*., Chen, M. S., & Su, S. T. (2015). A prediction method of cutting force coefficients with the helix angle of flat-end cutter and its application in a virtual three-axis milling simulation system. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 77, Issue. 9-12, pp 1793-1809, ISSN: 0268-3768 (Print) 1433-3015 (Online), doi: https://doi.org/10.1007/s00170-014-6550-8, SCIE, Scopus, Q1.

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

 • Nguyen Nhu Tung (2020), Modeling of Machining Dynamics: Cutting Forces and Machining Characteristics in Three-Axis Milling Processes, Science and technics publishing House, Ha Noi, Viet Nam, ISBN: 978-604-67-1757-7.
 • Nguyễn Như Tùng, Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Đức Lợi, Phùng Tiến Duy (2020), Giáo trình Cơ học Ứng dụng, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, Việt Nam, ISBN: 978-604-67-1587-0.
 • Nguyễn Như Tùng, Phạm Thị Kim Huệ, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Văn Quyết, Hà Duy Thái (2017), Giáo trình Cơ sở lý thuyết mạch điện-Tập 1, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam, ISBN: 978-604-915-512-3.

Dự án nghiên cứu

 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tạo lớp phủ Cermet bằng phương pháp HVOF để nâng cao tuổi thọ vít ép của máy ép trong công nghiệp chế tạo than sạch, đề tài cấp Thành phố Hà Nội, 2022-2024, thành viên thực hiện chính.
 • Nghiên cứu xây dựng mô hình dự đoán hiện tượng va đập (chatter), dự đoán và mở rộng miền ổn định để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong quá trình phay, mã số: 09-2022-RD/HĐ-ĐHCN, đề tài cấp Trường Đại học Công nghiệp, 2022-2023, chủ nhiệm đề tài.
 • Thiết kế và làm chủ dây chuyền sản xuất tấm PU liên tục, mã số: RD30-20, đề tài cấp Bộ Xây dựng, 2019-2020, thành viên thực hiện chính.
 • Nghiên cứu xây dựng mô hình dự đoán lực cắt đơn vị và xây dựng chương trình dự đoán lực cắt trong một số quá trình phay, ứng dụng trong đào tạo và nghiên cứu, mã số: 02-2020-RD/HĐ-ĐHCN, đề tài cấp Trường Đại học Công nghiệp, 2020-2021, chủ nhiệm đề tài.
 • Nghiên cứu, xây dựng quy trình công nghệ và chế tạo bánh răng côn xoắn trên máy CNC 5 trục, mã số: 123.2020.DT.BO/HĐKHCN, đề tài cấp Bộ Công thương, thành viên thực hiện chính.
 • Nghiên cứu xây dựng phần mềm dự đoán độ nhám trong quá trình mài, mã số: 12-2019-RD/HĐ-ĐHCN, đề tài cấp Trường Đại học Công nghiệp, 2019-2020, thành viên thực hiện chính.
 • Nghiên cứu phát triển cây Địa hoàng (Rehmannia glutinosa) theo hướng dẫn GACP-WHO trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh lân cận, mã số: ĐTĐL.CN-03/17, đề tài cấp Nhà nước, 2017-2021, thành viên thực hiện chính thực hiện nội dung: thiết kế và chế tạo dây chuyền sấy thảo dược.
 • Nghiên cứu chế tạo thiết bị sấy nông sản, thảo dược sử dụng năng lượng mặt trời, đề tài trọng điểm cấp Trường Đại học Hùng Vương, 2016-2017, chủ nhiệm đề tài.
 • Thiết kế và chế tạo thiết bị đốt đa tầng ứng dụng trong xử lý rác thải rắn góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, Công ty cổ phần Kim Quy, Việt Nam, Dự án khoa học Cấp tỉnh Phú Thọ, không sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước, 2014-2016, thành viên thực hiện chính.
 • Nghiên cứu cải tiến máy tạo hố phục vụ trồng cây trên đất dốc tại tỉnh Phú Thọ, đề tài cấp Trường Đại học Hùng Vương, 2009-2011, chủ nhiệm đề tài.

Quá trình công tác

 • Từ 7/2023 đến nay: Giảng viên cao cấp, Khoa Các khoa học ứng dụng, Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Từ 6/2018 đến 6/2023: Giảng viên chính, Khoa Cơ khí; Giảng viên cao cấp, Trưởng Phòng Công nghệ Cơ khí – Tự đông hoá, Viện Công nghệ HaUI, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
 • Từ 8/2015 đến 5/2018: Giảng viên, giảng viên chính, Trưởng Bộ môn Cơ khí; Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật – Công nghệ, Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ.
 • Từ 9/2011 đến 7/2015: Nghiên cứu sinh, nghiên cứu viên, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Quốc gia Khoa học Ứng dụng Cao Hùng, Đài Loan.
 • Từ 3/2008 đến 8/2011: Giảng viên, Khoa Nông – Lâm; Khoa Toán – Công nghệ, Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ.
 • Từ 6/2005 đến 2/2008: Giảng viên, Khoa Nông – Lâm – Kinh tế, Trường Đại học Tây Bắc, Sơn La.

Tìm kiếm