PGS.TS. Bùi Thị Minh Hồng


PGS.TS. Bùi Thị Minh Hồng là Phó Giáo sư về Quản lý giáo dục ffại học tại Ban Chiến lược và Tổ chức, Trường Quản lý, Đại học Bath, Vương quốc Anh, và là Giáo sư thỉnh giảng tại Trường Kinh doanh IPAG, Pháp. Cô đã tốt nghiệp Tiến sĩ Quản lý tại Vương quốc Anh, Thạc sĩ Truyền thông và Nghiên cứu Ngôn ngữ tại Vương quốc Anh; Thạc sĩ Lãnh đạo Giáo dục tại RMIT Việt Nam, các Bằng Kinh tế và Tiếng Anh tại Việt Nam. Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy của cô là về nghiên cứu tổ chức, quản lý nguồn nhân lực và quản lý giáo dục đại học với trọng tâm là đổi mới và bền vững.

PGS.TS. Bùi Thị Minh Hồng đã viết khoảng 70 ấn phẩm trên các tạp chí được bình duyệt, các chương sách và các hội nghị quốc tế trong 10 năm qua. Cô được đánh giá là “nhà nghiên cứu tài năng” và “học giả hàng đầu” trên tạp chí hàng đầu về Hành chính công năm 2014. Forbes Việt Nam đã vinh danh Tiến sĩ Hồng Bùi là một trong 20 phụ nữ truyền cảm hứng nhất Việt Nam cho năm 2021.

Trích ngang: http://conf4.ifi.vnu.edu.vn/language/en/hong-bui-biodata/