• Họ tên: Nhữ Minh Quang
  • Chức vụ: Chuyên viên đào tạo
  • Học hàm/học vị: Cử Nhân
  • Email: quangmn@vnuis.edu.vn
  • Điện thoại: 0243 672 0999

NHIỆM VỤ CHÍNH

  • Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo thạc sĩ do ĐHQGHN cấp bằng
  • Quản lý các lớp thạc sĩ chương trình do ĐHQGHN cấp bằng.
  • Tham gia công tác tuyển sinh sau đại học.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

Tìm kiếm