PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy


 • Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng
 • Học hàm, học vị: PGS, TS.
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: NguyenTthuthuy@gmail.com
 • Địa chỉ: Bộ môn Tin học, Trường Đại học Thương mại, 79 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Bằng cấp

 • Cử nhân: Toán học, Đại học sư phạm Hà Nội
 • Thạc sĩ: CNTT, Đại học Công nghệ, ĐHQG HN
 • Tiến sĩ: Khoa học máy tính, Đại học Hull, Vương Quốc Anh

Lĩnh vực nghiên cứu

Hướng nghiên cứu:

  • Khai phá dữ liệu
  • Hệ thống Thông tin
  • Học máy

Các môn giảng dạy

  • Hệ thống Thông tin trong tổ chức
  • Các hệ thống thông tin doanh nghiệp
  • Các hệ hỗ trợ quyết định

Các công bố

 • Thuy Nguyen Thi Thu, Machine Learning Solution in Peer to Peer Loan Service in Vietnamese Banks, Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems, Vol. 12, 07-Special Issue, 2020. DOI: 10.5373/JARDCS/V12SP7/20202268
 • Thuy Nguyen Thi Thu, Lich Nghiem Thi, Nguyen Thu Thuy, Toan Nghiem Thi, Nguyen Chi Trung, Improving Classification by Using MASI Algorithm for Resampling Imbalanced Dataset, International Journal of Intelligent Systems and Applications(IJISA), Vol.11, No.10, pp.33-41, 2019. DOI: 10.5815/ijisa.2019.10.04.
 • Thuy Nguyen Thi Thu, Vuong Dang Xuan, Supervised support vector machine in predicting foreign exchange trading, International Journal of Intelligent Systems and Applications. DOI: 10.5815/ijisa.2018.09.06. Scopus Journal

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

 • Giáo trình Tin học Đại cương, Nguyễn Thị Thu Thủy (chủ biên), NXB Thống kê, 2014, Tái bản 2020.
 • Giáo trình cơ sở dữ liệu, Nguyễn Thị Thu Thủy (chủ biên), NXB Thống kê, 2015.
 • Giáo trình Cơ sở lập trình, Nguyễn Thị Thu Thủy, Đinh Thị Hà, NXB Thống kê, 2014
 • Sách tham khảo: Phân tích và khai phá dữ liệu trong kinh doanh, Nguyễn Thị Thu Thủy (Đồng chủ biên), NXB Hồng Đức, 2019.
 • Book Chapter: Data Mining and Medical Knowledge Management: Cases and Applications (Book chapter). Editors: Petr Berka, Jan Rauch, & Djamel Abdelkader Zighed, IGI Global Inc, 2008.

Đề tài, dự án

 • B2019-TM03. Chống gian lận trong thanh toán trực tuyến: Giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo đối với các doanh nghiệp Việt Nam, Nguyễn Thị Thu Thủy, 2019-2020

Tìm kiếm