Xử lý ngôn ngữ tự nhiên


1. Lĩnh vực

– Học máy và ứng dụng

– Xử lý ngôn ngữ và ứng dụng

– Kinh doanh thông minh

– Cơ sở dữ liệu

2. Hướng nghiên cứu chính

– Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

– Khoa học dữ liệu trong kinh doanh và các ứng dụng liên ngành khác

3. Câu hỏi nghiên cứu

4. Đề tài dự án đã thực hiện

  • Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở 2015, “Nhận diện paraphrase trong các văn bản tiếng Việt”
  • Chủ nhiệm đề tài cấp ĐHQG Hà Nội 2019-2020, “Nghiên cứu và phát triển hệ thống trả lời tự động về ĐHQG Hà Nội”
  • Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở 2021, “nghiên cứu và phát triển các mô hình huấn luyện trước và ứng dụng cải tiến các bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên”

5. Thông tin về thành viên nhóm

Trưởng nhóm: TS Trần Thị Oanh

Đơn vị: Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Lĩnh vực: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Khoa học dữ liệu trong kinh doanh

Hướng nghiên cứu: 

Số bài báo ISI/SCOPUS: hơn 20

Tạp chí hàng đầu: 

Cố vấn khoa học: GS.TSKH Hồ Tú Bảo

Đơn vị: Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Lĩnh vực: Học máy và ứng dụng

Hướng nghiên cứu: 

Số bài báo ISI/SCOPUS: hơn 300

Tạp chí hàng đầu: 

Thành viên: TS Lê Đức Thịnh

Đơn vị: Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Lĩnh vực: Toán ứng dụng trong kinh tế

Hướng nghiên cứu: 

Số bài báo ISI/SCOPUS: 5

Tạp chí hàng đầu: 

 

Thành viên: PGS.TS Ngô Xuân Bách

Đơn vị: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Lĩnh vực: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Hệ tư vấn/khuyến nghị

Hướng nghiên cứu: 

Số bài báo ISI/SCOPUS: 40

Tạp chí hàng đầu: 

Thành viên: PGS.TS Nguyễn Hà Nam

Đơn vị: Viện nghiên cứu cao cấp về Toán

Lĩnh vực: Cơ sở dữ liệu, Học máy và ứng dụng

Hướng nghiên cứu: 

Số bài báo ISI/SCOPUS: 60

Tạp chí hàng đầu: 

Thành viên: TS Phạm Thị Huệ

Đơn vị: Đại học Monash, Úc

Lĩnh vực: Hệ thống thông tin quản lý

Hướng nghiên cứu: 

Số bài báo ISI/SCOPUS: 12

Tạp chí hàng đầu: 

Thành viên: ThS Lương Chí Thọ

Đơn vị: Viện nghiên cứu công nghệ FPT

Lĩnh vực: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Hướng nghiên cứu: 

Số bài báo ISI/SCOPUS: 6

Tạp chí hàng đầu: 

Thành viên: ThS Bùi Thế Việt

Đơn vị: Đại học Quản lý Singapore

Lĩnh vực: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Học tăng cường

Hướng nghiên cứu: 

Số bài báo ISI/SCOPUS: 5

Tạp chí hàng đầu: 

6. Đề tài đang thực hiện

7. Các công bố Khoa học tiêu của nhóm thuộc cơ sở dữ liệu ISI/SCOPUS

Thông tin liên hệ: Trần Thị Oanh
– Email: oanhtt@isvnu.vn
– Điện thoại: 0362220684