Ứng dụng công nghệ thông tin vào kinh doanh, marketing, quản trị


1. Lĩnh vực

– Quản trị kinh doanh

– Marketing

– Công nghệ thông tin

2. Hướng nghiên cứu chính

– Khai thác, truy suất và biên tập các bộ dữ liệu trực tiếp phục vụ mục đích nghiên cứu về các vấn đề kinh tế của các doanh nghiệp nền tảng, người tiêu dùng.

– Sử dụng các công cụ phân tích thống kê và mô hình phương trình cấu trúc SEM nhằm phân tích các hành vi người sử dụng, người tiêu dùng, doanh nghiệp cung ứng, tận dụng nguồn lực dư thừa cho kinh tế chia sẻ hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, cộng đồng. Phân tích các vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình phát triển kinh doanh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đổi mới sáng tạo.

3. Câu hỏi nghiên cứu

Tính hiệu quả, sự di động của các nguồn lực cá nhân, doanh nghiệp, và xã hội khi áp dụng các yếu tố nền tảng kỹ thuật số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo dưới tác động biến đổi liên tục của môi trường kỹ thuật, môi trường tự nhiên, văn hóa, xã hội, kinh tế.

4. Đề tài dự án đã thực hiện

– 3 nghiên cứu của Tạp chí nghiên cứu Đông Nam Á, Đông Bắc Á.

– 19 nghiên cứu đăng hội thảo uy tín quốc tế khác, các đề tài quốc tế và cấp cơ sở khác.

5. Thông tin về thành viên nhóm

Trưởng nhóm: TS. Bùi Mỹ Trinh

Đơn vị: Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Lĩnh vực: Quản lý tiếp thị, Quản lý công nghệ thông tin, Quản lý du lịch và khách sạn, Kinh tế

Hướng nghiên cứu: Quản lý tiếp thị, Quản lý công nghệ thông tin, Nghiên cứu hành vi, Nghiên cứu định lượng

Số bài báo ISI/SCOPUS: 10 

Tạp chí hàng đầu: 

Thành viên: PGS.TS Phạm Thị Liên

Đơn vị: Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Lĩnh vực: 

Hướng nghiên cứu: Tiếp thị quốc tế

Các công bố: 

Tạp chí hàng đầu: 

Thành viên: PGS.TS JYH-FU JENG

Đơn vị: Viện sau đại học về Quản lý Công nghệ & Đổi mới (TIM), Đại học Quốc gia Chengchi

Lĩnh vực: Quản lý hoạt động, Khởi nghiệp, Phân tích quyết định

Hướng nghiên cứu: Quản lý hoạt động, Khởi nghiệp, Phân tích quyết định

Số bài báo ISI/SCOPUS: 27 

Tạp chí hàng đầu: 

Thành viên: TS Lê Hương Linh

Đơn vị: Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Lĩnh vực: Phát triển công nghiệp, Hội nhập kinh tế quốc tế, Phát triển khu vực

Hướng nghiên cứu: Phát triển công nghiệp, Hội nhập kinh tế quốc tế, Phát triển khu vực

Số bài báo ISI/SCOPUS: 

Tạp chí hàng đầu: 

Thành viên: TS Lê Thị Mai

Đơn vị: Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Lĩnh vực: Quản lý tiếp thị, Thương mại điện tử, Hành vi của người tiêu dùng, Ứng dụng phân tích dữ liệu lớn

Hướng nghiên cứu: Quản lý tiếp thị, Thương mại điện tử, Hành vi của người tiêu dùng, Phương pháp định tính

Số bài báo ISI/SCOPUS: 7

Tạp chí hàng đầu: 

Thành viên: Bác sỹ Phí Hồng Minh

Đơn vị: Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Khoa học xã hội Việt Nam VASS

Lĩnh vực: Châu Á học, Xã hội và Văn hóa, Kinh tế chính trị

Hướng nghiên cứu: Nghiên cứu Đông Bắc Á

Số bài báo ISI/SCOPUS: 

Tạp chí hàng đầu: 

Thành viên: TS Trần Thị Thanh Huyền

Đơn vị: Khoa Kinh tế, Học viên Ngân hàng

Lĩnh vực: Hội nhập kinh tế quốc tế, Tài chính quốc tế, Phân tích quyết định đa tiêu chí

Hướng nghiên cứu:

Số bài báo ISI/SCOPUS: 

Tạp chí hàng đầu: 

6. Đề tài, dự án đang thực hiện: 1 đề tài cấp nhà nước Nafosted, 2 đề tài cơ sở

7.  Các công bố Khoa học tiêu của nhóm thuộc cơ sở dữ liệu ISI/SCOPUS

Thông tin liên hệ: Bùi Mỹ Trinh
– Email: trinhbm@isvnu.vn
– Điện thoại: 0389467861