Tài chính và Quản lý

1. Lĩnh vực

–  Tài chính và quản trị doanh nghiệp

– Chính sách và Quản lý công

– Phân tích kinh doanh

2. Hướng nghiên cứu chính

– Chính sách điều tiết ngành công ích

– Phân tích đa ngành

– Kinh tế số

– Cơ chế quản trị trong các doanh nghiệp nhà nước

– Phân tích và Tối ưu hóa sản xuất, kinh doanh

3. Câu hỏi nghiên cứu

– Quyết định tài chính doanh nghiệp

– Quản trị doanh nghiệp

– Quản lý và tài chính công ích

– Chính sách tài chính ưu đãi để khuyến khích đầu tư tư nhân vào R & D và cơ sở hạ tầng công cộng

4. Thông tin về thành viên nhóm

Trưởng nhóm: TS. Nguyễn Phú Hưng

Thành viên:

– GS. Sabri Boubaker (EM Normandie Business School)

– GS. Staphne Goutte (Université de Versailles Saint-Quentin)

 

Thông tin liên hệ: Nguyễn Phú Hưng
– Email: nphung@vnu.edu.vn
– Điện thoại: 0913230569