Tài chính và Phân tích định lượng

Lĩnh vực
– Tài chính vĩ mô

– Thị trường tài chính và các tổ chức

Lĩnh vực nghiên cứu chính

– Biến động, bất ổn kinh tế vĩ mô

– Sự không chắc chắn của thị trường, quản lý danh mục đầu tư

– Tài chính bền vững

– Ứng dụng học máy trong tài chính

Câu hỏi nghiên cứu

Nhóm nghiên cứu,phát triển các mô hình tài chính để giải quyết các phản ứng của thị trường tài chính đối với những biến động và bất ổn kinh tế vĩ mô. Nhóm tập trung vào các chỉ số đầu tư, phân bổ danh mục đầu tư cũng như sự tương tác giữa các thị trường tài chính (hội nhập, độc lập, tương quan) và các loại tài sản ứng với các thị trường khác nhau…

Trưởng nhóm:

GS.TS Nguyễn Đức Khương

Thành viên:

– PGS. TS Hung Do (Massey University)

– Trung Le

– Nikos Paltalidis (Durham University)

– Ahmet Sensoy (Assistant Professor, Bilkent)

Thông tin liên hệ: Nguyễn Đức Khương

– Email: duckhuong.nguyen@isvnu.vn