Phát triển doanh nghiệp bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa


1. Lĩnh vực

Quản trị doanh nghiệp bền vững, hành vi tổ chức, ứng dụng công cụ khoa học dữ liệu trong quản trị doanh nghiệp

2. Hướng nghiên cứu chính

– Hành vi tổ chức (lãnh đạo, người lao động, khách hàng) hướng đến phát triển bền vững, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp,

– Đổi mới sản phẩm bền vững trong chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển chuỗi cung ứng bền vững,

– Ứng dụng khoa học dữ liệu trong các bài toán quản trị doanh nghiệp bền vững

3. Câu hỏi nghiên cứu

Mục tiêu của nhóm là nghiên cứu các vấn đề phát triển doanh nghiệp bền vững từ góc độ tiếp cận hành vi ở cấp độ cá nhân và cấp độ tổ chức. Các kết quả nghiên cứu dự kiến sẽ bổ sung tư liệu giảng dạy các môn học chuyên ngành quản trị kinh doanh, góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn của quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam và nghiên cứu so sánh với một số quốc gia trong khu vực. Một số câu hỏi nghiên cứu cụ thể nhóm đặt ra như sau:

– Xác định và đánh giá ảnh hưởng hành vi các chủ thể trong phát triển bền vững doanh nghiệp đến các doanh nghiệp Việt Nam, chẳng hạn như một số vấn đề hành vi gồm lãnh đạo doanh nghiệp bền vững, tiêu dùng bền vững, hành vi công dân tổ chức (OCB)

– Xác định mức độ chi phối của khách hàng và các chủ thể liên quan khác đến hành vi của doanh nghiệp hướng đến phát triển bền vững

– Phân tích các vấn đề liên quan đến phát triển chuỗi cung ứng bền vững, đổi mới sản phẩm bền vững trong chuỗi giá trị

– Ứng dụng các phương pháp phân tích sử dụng dữ liệu lớn vào giải quyết các bài toán dự báo xu hướng và đánh giá các vấn đề liên quan đến quản trị doanh nghiệp bền vững

4. Đề tài dự án đã thực hiện

Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội về “Nghiên cứu đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi vay tiêu dùng của người dân Việt Nam hiện nay và những khuyến nghị, đề xuất”, QG18.24

Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội về “Tác động của mạng xã hội đối với chuyển đổi phương thức kinh doanh tại Việt Nam, nghiên cứu điển hình với cá nhân và hộ gia đình kinh doanh bán lẻ”, QG19.42.

Research project on “Strengthening GVC & Human Network between Korea and CLMV: With Focus on Financial, IT, and Service sectors”

Research project on “The Creation and Evolution of Star-up Business Model Driven by Entrepreneurial Bricolage”

Research project on “The Tacit Knowledge Conversion in Joint R&D: R&D Learning and Capability Breakthrough”

5. Thông tin về thành viên nhóm

Trưởng nhóm: Nguyễn Phương Mai, PhD

Đơn vị: Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị kinh doanh

Hướng nghiên cứu: Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, Tiêu dùng bền vững, Khởi nghiệp, Lãnh đạo, Quản trị chiến lược

Các bài báo thuộc cơ sở dữ liệu ISI/SCOPUS (tổng số bài báo): 10

Các tạp chí hàng đầu: Sustainability (Scopus Q1); Social Responsibility Journal (Scopus Q2); Cogent Business and Management (Scopus Q2)

Link Google Scholar Profile: Phuong Mai Nguyen‬ – ‪Google Scholar‬‬‬‬‬

Link ResearchGate Profile: Phuong-Mai Nguyen (researchgate.net)

Thành viên: Trần Công Thành, PhD

Đơn vị: Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh doanh và quản lý

Hướng nghiên cứu: Quản trị sản xuất, Quản trị chuỗi cung ứng, Chuyển đổi số trong giáo dục

Các bài báo thuộc cơ sở dữ liệu ISI/SCOPUS (tổng số bài báo): 

Các tạp chí hàng đầu: 

Thành viên: Hồ Nguyên Như Ý, PhD

Đơn vị: Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý công nghiệp

Hướng nghiên cứu: Quản trị sản xuất, Quản trị chuỗi cung ứng

Các bài báo thuộc cơ sở dữ liệu ISI/SCOPUS (tổng số bài báo): 4

Các tạp chí hàng đầu: Sustainability (Scopus Q1), Applied Economics (Scopus Q2)

Link Google Scholar Profile: Nhu-Y-Nguyen Ho‬ – ‪Google Scholar‬‬‬‬‬

Link ResearchGate Profile: Nhu-Y Nguyen Ho (researchgate.net)

Thành viên: Lưu Thị Minh Ngọc, PhD

Đơn vị: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị kinh doanh

Hướng nghiên cứu: Lãnh đạo, Quản trị nguồn nhân lực, Hành vi người tiêu dùng, Khởi nghiệp, Thương mại điện tử

Các bài báo thuộc cơ sở dữ liệu ISI/SCOPUS (tổng số bài báo): 6

Các tạp chí hàng đầu: Sustainability (Scopus Q1), Economics and Sociology (Scopus Q2), Cogent Business and Management (Scopus Q2)

Link Google Scholar Profile: Lưu Thị Minh Ngọc‬ – ‪Google Scholar‬‬‬‬‬

Link ResearchGate Profile: Lưu Thị Minh Ngọc – (researchgate.net)

Thành viên: Võ Đình Nam, PhD

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin, Đại học FPT (chi nhánh Đà Nẵng)

Lĩnh vực nghiên cứu: Trí tuệ kinh doanh, Phân tích dữ liệu

Hướng nghiên cứu: Học máy, Hệ thống khuyến nghị miền chéo, Thuật toán tối ưu

Các bài báo thuộc cơ sở dữ liệu ISI/SCOPUS (tổng số bài báo): 3

Các tạp chí hàng đầu: Sustainability (Scopus Q1), IEEE Systems Journal (Scopus Q1), Sensors (Scopus Q2)

Link Google Scholar Profile: Võ Đình Nam – ‪Google Scholar‬‬‬‬‬

Link ResearchGate Profile: Võ Đình Nam – (researchgate.net)

Thành viên: PGS.TS Yongshik Choo

Đơn vị: Đại học Công nghệ Sơn Đông, Trung Quốc

Lĩnh vực nghiên cứu: Quan hệ quốc tế

Hướng nghiên cứu: Kinh tế chính trị quốc tế, Phát triển quốc tế, Mối quan hệ Mỹ – Hàn – Triều Tiên, Quan hệ quốc tế trong khu vực Đông Á, Khởi nghiệp

Các bài báo thuộc cơ sở dữ liệu ISI/SCOPUS (tổng số bài báo): 4

Các tạp chí hàng đầu: Sustainability (Scopus Q1), Cogent Business and Management (Scopus Q2)

Link ResearchGate Profile: Yong Shik Choo (researchgate.net)
‬‬‬

Member: PGS.TS Jiang Bing

Đơn vị: Đại học Chung-Ang, Hàn Quốc

Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị kinh doanh

Hướng nghiên cứu: Quản trị chiến lược, Quản trị công nghệ, Quản trị nguồn nhân lực

Các bài báo thuộc cơ sở dữ liệu ISI/SCOPUS (tổng số bài báo): 3

Các tạp chí hàng đầu:

Thành viên: NCS.ThS Rajnish Sharma 

Đơn vị: Đại học Grenoble Ecole de Management, CH. Pháp

Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh doanh quốc tế

Hướng nghiên cứu: Quản trị dự án, Quản trị sản xuất, Lãnh đạo, Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

Các bài báo thuộc cơ sở dữ liệu ISI/SCOPUS (tổng số bài báo): 

Các tạp chí hàng đầu:

6. Đề tài dự án đang thực hiện

 • Quản trị công ty trong các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam, Đề tài Nafosted, 2020-2022.
 • Hành vi tiêu dùng xanh các sản phẩm dệt may thời trang: nghiên cứu điển hình thanh niên trên địa bàn Hà Nội, Đề tài cấp cơ sở, 2021 – 2022.
 • Lối sống bền vững của người dân trên địa bàn Hà Nội: bằng chứng từ khảo sát trực tuyến trên mạng xã hội, Đề tài cấp cơ sở, 2021 – 2022.

7. Các công bố Khoa học tiêu biểu của nhóm thuộc cơ sở dữ liệu ISI/SCOPUS

 • Thi-Minh Ngoc Luu, Phuong Mai Nguyen*, Thi Huong Dang, Phu Quy Dao (2019). Factors affecting the adoption of social media in business: evidence from individual and household retailers in Vietnam. International Journal of Entrepreneurship23 (SI).
 • Yongshik Choo (2020). The Indo-Pacific Strategy of the Trump Administration and Prospect for US-China Hegemonic Competition with Focus on Southeast Asia. China Studies.
 • Phuong-Mai NguyenNam D.Vo, Nguyen Phuc Nguyen, Yongshik Choo* (2020). Corporate social responsibility of food processing companies in Vietnam from consumer perspective. Sustainability24(SI), DOI:10.3390/su12010071.
 • Nguyen Hoang Tien, Nguyen Van Thuy, Phuoc Minh Hiep, Nguyen Phuong Mai, Le Doan Minh Duc (2020). Small family business in Vietnam succession and sustainable development”. International Journal of Entrepreneurship24 (1).
 • Hoang Tien Nguyen, Doan Minh Duc Le, Thien Thong Minh Ho, Phuong Mai Nguyen* (2020). Enhancing sustainability in the contemporary model of CSR: case of fast fashion industry in developing countries. Social Responsibility Journal. DOI: 10.1108/SRJ-03-2019-0108.
 • Nam D.Vo, Minsung Hong, Jason J.Jung* (2020), Implicit Stochastic Gradient Descent Method for Cross-Domain Recommendation System. Sensors20(9), 2510; DOI:10.3390/s20092510.
 • Van Toan Dinh, Phuong Mai Nguyen*, Truc Le Nguyen, Thi Cam Thuong Hoang (2020). Motivations for entrepreneurship of students in Vietnam. Academy of Entrepreneurship Journal, 26(SI).
 •  Nhu-Ngoc Dao, Duy Trong Ngo, Ngoc-Thanh Dinh, Trung V. Phan, Nam D.Vo, Sungrae Cho, Torsten Braun (2020). Hit ratio and content quality tradeoff for adaptive bitrate streaming in edge catching system. IEEE Systems Journal. DOI: 10.1109/JSYST.2020.3019035.
 • Phuong Mai Nguyen, Van Toan Dinh*, Thi-Minh-Ngoc Luu*Yongshik Choo (2020). Sociological and theory of planned behaviour approach to understanding entrepreneurship: Comparison of Vietnam and South Korea. Cogent Business & Management. DOI: 10.1080/23311975.2020.1815288.
 • Nguyen Hoang Tien, Ho Thien Thong Minh, Le Doan Minh Duc, Nguyen Phuong Mai, Tran Duy Thuc (2020). Social entrepreneurship and corporate sustainable development. Evidence from Vietnam. Cogent Business & Management. DOI: 10.1080/23311975.2020.1816417.

 

Thông tin liên hệ: Nguyễn Phương Mai – mainp@isvnu.vn