Kinh tế học


1. Lĩnh vực

Phân tích kinh tế lượng vi mô các tác tác động chính sách và các vấn đề kinh tế xã hội

2. Hướng nghiên cứu chính

– Hiệu quả và phân bổ nguồn lực trong doanh nghiệp và kinh tế hộ gia đình

– Phúc lợi hộ gia đình và phân phối của cải

– Lợi tức từ giáo dục, lao động và việc làm

– Các tác động ngắn và trung hạn của chính sách tới doanh nghiệp và hộ gia đình

3. Câu hỏi nghiên cứu

– Ước tính các tham số kinh tế-xã hội dựa trên việc truy suất và khai thác các bộ dữ liệu thứ cấp;

– Sử dụng các công cụ, mô hình kinh tế để phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tới hành vi kinh tế trong hoạt động của doanh nghiệp, và hộ gia đình và cá nhân.

– Đánh giá vai trò của môi trường thể chế, tác động của chính sách tới hoạt động của doanh nghiệp, hộ gia đình và các cá nhân. Trên cơ sở đó đề xuất các hàm ý chính sách.

4. Đề tài dự án đã thực hiện

– Đề tài cấp Nhà nước về “Sự thay đổi và các nhân tố tác động tới nghèo đa chiều: phân tích kinh tế lượng vi mô và vĩ mô ở Việt Nam” (Mã số NAFOSTED. 502.01-2020.07);

-Đề tài cấp Nhà nước về “Chất lượng quản trị công cấp tỉnh và phúc lợi hộ gia đình ở Việt Nam: phân tích kinh tế lượng vi mô với dữ liệu mảng” (Mã số NAFOSTED.502.99-2015-10);

– Đề tài cấp ĐHQG Hà Nội về “Tham nhũng, chất lượng thể chế và hoạt động của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam” (Mã số QG 15.40);

– Đề tài cấp ĐHQG Hà Nội, Quỹ Nghiên cứu Châu Á về “Cải tiến và hiệu quả doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam” (Mã số CA 17.11A);

5. Thông tin về thành viên nhóm

Trưởng nhóm: Dr. Trần Quang Tuyến

Đơn vị: Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Lĩnh vực: Kinh tế

Hướng nghiên cứu: Kinh tế phát triển, Kinh tế học về các vấn đề xã hội, Khoa học về sự phát triển

Số bài báo ISI/SCOPUS: 50

Tạp chí hàng đầu: Journal of Business Ethics; Finance Research Letters; Land Use Policy; International Public Management Journal; Economic Analysis and Policy; Journal of Happiness Studies; Social Indicators Research; International Journal of Educational Development; International Journal of Social Welfare;

Thành viên: Dr. Nguyễn Việt Cường

Đơn vị: Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Lĩnh vực: Kinh tế

Hướng nghiên cứu: Kinh tế phát triển, Kinh tế học về các vấn đề xã hội, Khoa học về sự phát triển

Số bài báo ISI/SCOPUS: 80

Tạp chí hàng đầu: Journal of Development Economics; Health Economics; World Development; European Economic Review; World Bank Economic Review; Economic Development and Cultural Changes; Economic Analysis and Policy; Finance Research Letters; Social Indicators Research; Journal of Happiness Studies

Thành viên: Dr. Đoàn Thanh Tịnh

Đơn vị: Khoa Nghiên cứu về Y tế công, Đại học Quốc gia Australia

Lĩnh vực: Kinh tế

Hướng nghiên cứu: Kinh tế ý tê, Kinh tế giáo dục, Phát triển

Số bài báo ISI/SCOPUS: 20

Tạp chí hàng đầu: European Journal of Health Economics; Journal of Clinical Epidemiology, International Journal of Social Welfare

6. Đề tài đang thực hiện

  • Thay đổi của nghèo đa chiều ở Việt Nam: phân tích kinh tế lượng vi mô và vĩ mô

7. Các công bố Khoa học tiêu của nhóm thuộc cơ sở dữ liệu ISI/SCOPUS

  • Tran, T. Q., Van, H. V (2020). Wage earning differentials by field of study: evidence form Vietnamese university graduates, International Journal of Educational Development,. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102271 [SSCI], Elsevier.
  • Tran, T. Q., Vu, Q (2020). Government financial supports and firm productivity in Vietnam, Finance Research Letters. doi.org/10.1016/j.frl.2020.101667 [SSCI], Elsevier.
  • Tran, T. Q., Van, H. V (2019). Land fragmentation and household income: First evidence from rural Vietnam, Land Use Policy. Volume 89, December, 104247. [SSCI], Elsevier.
  • Tran, T. Q., Doan, T.T, Van, H.V & Nguyen H,T. (2019), Heterogeneous impacts of provincial governance on household welfare in Vietnam, International Journal of Social Welfare, 1-13. DOI: 10.1111/ijsw.12337. [SSCI], Wiley-Blackwell, UK.
  • Tran, T. Q., Nguyen, C. V., & Van, H. V. (2017). Does Economic Inequality Affect Quality of Life of Older People in Rural Vietnam? Journal of Happiness Studies, 1-20. doi:10.1007/s10902-017-9851-4 [SSCI], Springer Netherlands.
  • Doan, T., Quan, L & Tran, T.Q., (2017). Lost in Transition: Declining Returns to Education in Vietnam. European Journal of Development Research, 1-22, doi.org/10.1057/s41287-017-0080-9 [SSCI], Springer Netherlands and Palgrave Macmillan.
  • Van, H. V., Tran, T. Q., Nguyen, T. V., & Lim, S. (2016). Corruption, Types of Corruption and Firm Financial Performance: New Evidence from a Transitional Economy. Journal of Business Ethics, 1-12. doi: 10.1007/s10551-016-3016-y [SSCI], Springer Netherlands.
  • Nguyen, C. V., Tran, T. Q., & Van, H. V. (2016). Ethnic Minorities in Northern Mountains of Vietnam: Employment, Poverty and Income. Social Indicators Research, 1-23. doi: 10.1007/s11205-016-1413-3 [SSCI], Springer Netherlands.

Thông tin liên hệ: Trần Quang Tuyến
– Email: tuyentq@isvnu.vn
– Điện thoại: 0912345678