Học máy, Tính toán thông minh và Ứng dụng


1. Lĩnh vực

Lĩnh vực nghiên cứu của nhóm tập trung vào các mô hình trong học máy và ứng dụng các mô hình này để giải các bài toán trong các lĩnh vực khác nhau như phân tích dữ liệu kinh doanh, xử lý dữ liệu nông nghiệp, xử lý ảnh,… Các mô hình trong học máy thường dẫn đến việc giải một bài toán tối ưu nên bên cạnh nghiên cứu ứng dụng các mô hình học máy thì nhóm tập trung nghiên cứu giải thuật cho một số mô hình tối ưu, tính toán mờ và ứng dụng trong xử lý dữ liệu, tài chính, quản lý sản xuất, giao thông đô thị, logistic,..

2. Hướng nghiên cứu chính

– Học máy và ứng dụng trong kinh doanh

– Mô hình và thuật toán tối ưu tài chính, giao thông, logistics

– Tính toán mờ và ứng dụng

3. Câu hỏi nghiên cứu

– Phương pháp xử lý dữ liệu và mô hình học máy nào là phù hợp và có thể tăng độ chính xác cho một số bài toán trong tài chính, kinh doanh, quản lý sản suất?

– Phát triển mô hình cũng như các phương pháp giải hiệu quả cho một số bài toán tối ưu tổ hợp trong tài chính, quản lý sản xuất, giao thông đô thị, logistic và phương pháp tối ưu cho một số mô hình trong học máy?

– Tìm độ đo trên các tập mờ và ứng dụng trong các bài toán hỗ trợ ra quyết định?

4. Đề tài dự án đã thực hiện

 • Mô hình và thuật toán tối ưu lợi nhuận trong xác định cơ cấu cây trồng (Đề tài cấp Học viện Nông nghiệp Việt Nam)
 • Cân bằng và tối ưu trong mạng giao thông đô thị: phân tích lý thuyết và các thuật toán (thành viên nghiên cứu chính, đề tài Nafosted)
 • Nghiên cứu mô hình xác định giá đất (chủ nhiệm, đề tài trọng điểm cấp Học viện Nông nghiệp Việt Nam)
 • Market segmentation and selection using the new integrated multi-choice decision model (Đề tài Nafosted)
 • Developing a new integrated fuzzy multi-criteria decision making model: application to evaluate lecturer’s performance at Vietnam National University, Hanoi (Đề tài Nafosted)

5. Thông tin về thành viên nhóm

Trưởng nhóm: Dr. Trần Đức Quỳnh

Đơn vị: Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Lĩnh vực nghiên cứu: Học máy, tối ưu hoá, tính toán mờ

Số bài báo ISI/Scopus: 13

Tạp chí hàng đầu: Optimization, Journal of Global Optimization, Computational Optimization and Applications

Thành viên: Dr. Nguyễn Quang Thuận

Đơn vị: Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Lĩnh vực nghiên cứu: Học máy, Tối ưu hoá, Tính toán mờ

Số bài báo ISI/Scopus: 12

Tạp chí hàng đầu: Optimization, Journal of Global Optimization, Computational Optimization and Applications

Thành viên: Dr. Phạm Việt Hương

Đơn vị: Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Lĩnh vực nghiên cứu: Học máy và Ứng dụng

Số bài báo ISI/Scopus: 10

Tạp chí hàng đầu: 

Thành viên: Dr. Nguyễn Doãn Đông

Đơn vị: Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Lĩnh vực nghiên cứu: Học máy, Phân tích dữ liệu lớn, Tính toán mờ

Số bài báo ISI/Scopus: 10

Tạp chí hàng đầu: International Journal of Intelligent Systems and Applications

Thành viên: Dr. Tạ Anh Sơn

Đơn vị: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Lĩnh vực nghiên cứu: Tối ưu hoá

Số bài báo ISI/Scopus: 10

Tạp chí hàng đầu: Optimization, Journal of Industrial and Managment Optimization

Thành viên: Dr. Nguyễn Xuân Thảo

Đơn vị: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu: Tính toán mờ

Số bài báo ISI/Scopus: 20

Tạp chí hàng đầu: Soft computing, International Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, Neural Computing

6. Đề tài, dự án đang thực hiện

 • Ứng dụng mô hình học máy để dự báo sớm khách hàng dừng sử dụng dịch vụ viễn thông (Đề tài cấp Khoa Quốc tế)
 • Xây dựng độ đo mới trên các tập mờ trực cảm/tập mờ Pythagorean: ứng dụng cho bài toán ra quyết định đa tiêu chí (Đề tài cấp Khoa Quốc tế)
 • Nghiên cứu tích hợp các kĩ thuật học máy và phân tích dữ liệu vào hệ thống LMS nâng cao chất lượng đào tạo (Đề tài cấp đại học Quốc gi

7. Các công bố Khoa học tiêu của nhóm thuộc cơ sở dữ liệu ISI/SCOPUS

 • Nguyen Quang Thuan, Nguyen Duc Anh. A Novel Approach for Travel Time Optimization in Single-track Railway Networks, ICCSAMA2019, Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer-Verlag, Vol. 1121 pp.27-38 (2019)
 • Le Luong Vuong, Nguyen Quang Thuan, Tran Duc Quynh. A New Solution Method for a Mean-Risk Mixed Integer Nonlinear Program in Transportation Network Protection, ICCSAMA2019, Advances in Intelligent Systems and Computing Springer-Verlag, Vol. 1121 pp.14-26 (2019)
 • Nguyen Quang Thuan, Phan Nguyen Ba Thang. A Novel Model for BRT Scheduling Problems, International Journal of Machine Learning and Computing vol. 9, no. 4, pp. 401-406 (2019)
 • Le Luong Vuong, Tran Duc Quynh, Nguyen Quang Thuan. A New Solution Method for Solving Transit AssignmentProblems. In: Fujita H., Nguyen D., Vu N., Banh T., Puta H. (eds) Advances in Engineering Research and Application. ICERA 2018. Lecture Notes in Networks and Systems, Vol 63. pp. 70-76, Springer (2018)
 • Tran Duc Quynh, Nguyen Quang Thuan. On optimizationproblems in urban transport. Book chapter in « Open problems in Optimization and Data Analysis » Pardalos M. and Migdalas A (Eds.), Series : SpringerOptimization and Its Application, Vol. 141, p-151-170 (2018)
 • Tran Duc Quynh. Algorithm GA and NSGA-II for model of land management problem (in Vietnamese), National Conference REV-ECIT 2018, pp. 169-173.
 • Tran Duc Quynh. A New Efficient Algorithm for Maximizing the Profit and the Compactness in Land Use Planing Problem, ICCSAMA2019, Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer-Verlag, Vol. 1121 pp.3-14 (2019)
 • Nguyen Xuan Thao, Mumtaz Ali, Le Thi Nhung, Hemant Kumar Gianey, Florentin Smarandache. A new multi-criteria decision making algorithm for medical diagnosis and classification problems using divergence measure of picture fuzzy sets, Journal of intelligent and fuzzy systems (SCIE, IF 1.637, Q1) vol. 37, no. 6, pp. 7785-7796, 2019
 • Nguyen Xuan Thao, Florentin Smarandache. A new fuzzy entropy on Pythagorean fuzzy sets, Journal of intelligent and fuzzy systems (SCIE, IF = 1.637, Q1) (2019) Vol 37(1), 1065-1074.
 • Nguyen Xuan Thao, Truong Thuy Duong. Selecting target market by similar measures in interval intuitionistic fuzzy set, Technological and economic development of economy (SSCI, IF = 4.344, Q1) (2019) Vol 25(5), 934-950.
 • Nguyen Xuan Thao, Mumtaz Ali, Florentin Smarandache. An intuitionistic fuzzy clustering algorithm based on a new correlation coefficient with application in medical diagnosis, Journal of intelligent and fuzzy systems (SCIE, IF =1.637,Q1), (2019), vol 36 (1), pp 189-198.
 • Nguyen Xuan Thao. A new correlation coefficient of intuitionistic fuzzy sets and its application, Journal of intelligent and fuzzy systems (SCIE, IF =1.426, Q2), 2018, Vol 35(2), pp 1959-1968.
 • H.A. Le Thi, A.S. Ta, T. Pham Dinh. An efficient DCA based algorithm for power control in large scale wireless networks, Applied Mathematics and Computation, Volume 318, pp. 215-226, 2018.
 • Dao Phuong Nam, Tran Anh Vu, Nguyen Van Quyen, Nguyen Thi Viet Huong, Pham Thi Viet Huong. Robust control for buck converter based on optimization, IEEE ICSSE 2017 (System Science and Engineering (ICSSE), 2017 International Conference on), pg. 704-707.
 • Pham Thi Viet Huong, Mac Khuong Duy, Tran Anh Vu, Dang Anh Viet and Pham Minh Trien. Design and simulation of a DC stabilization system for solar energy system, vol. 35, no. 2, VNU Journal on Computer Science and Communication Engineering (JCSCE), pp. 23-30, 2019
 • Tran, Anh Vu and Hoang, Quang Huy and Nguyen, Anh Tu and Le, Van Tuan and Le, Viet Khanh and Pham, Thi Viet Huong. The models of Relationship Between Center of Gravity of Human and Weight, Height and 3 body’s indicators (Chest, Waist and Hip), Journal of Science & Technology for technical Universities (chấp nhận đăng 12/2019)
 • Dong Nguyen Doan, Gabriel Iuhasz. Tuning logstash garbage collection for high throughput in a monitoring platform. In 2016 18th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing (SYNASC) 2016 Sep 24 (pp. 359-365). IEEE.
 • Dong Nguyen Doan. Toward on-line predictive models for forecasting workload in Clouds. In 2018 20th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing (SYNASC) 2018 Sep 20 (pp. 260-265). IEEE.
 • Miok, K., Nguyen-Doan, D., Zaharie, D., & Robnik-Šikonja, M. (2019, September). Generating Data using Monte Carlo Dropout. In 2019 IEEE 15th International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing (ICCP) (pp. 509-515). IEEE.
 • Miok, K., Nguyen-Doan, D., Škrlj, B., Zaharie, D., & Robnik-Šikonja, M. (2019, October). Prediction Uncertainty Estimation for Hate Speech Classification. In International Conference on Statistical Language and Speech Processing (pp. 286-298). Springer, Cham.
 • Miok, K., Nguyen-Doan, D., Robnik-Šikonja, M., & Zaharie, D. (2019, November). Multiple Imputation for Biomedical Data using Monte Carlo Dropout Autoencoders. In 2019 E-Health and Bioengineering Conference (EHB) (pp. 1-4). IEEE.
 • Pham Thi Viet Huong, Tran Anh Vu (2020). Recent trends of IoT and Big Data in research solving problem in Privacy Vulnerabilities and Data Security Challenges in the IoT, Taylor & Francis Group, CRC Press.
 • Truong Thi Thuy Duong, Le Thai Phong, Le Quoc Hoi, Nguyen Xuan Thao*. A novel model báed on QFD and similarity measure of interval neutrosophic sets for evaluation and selection market segment, Journal of intelligent and fuzzy systems 
 • Nguyen Xuan Thao. A new correlation coefficient of the Pythagorean fuzzy sets and its applications, Soft Computing (SCIE, IF = 2.784) (Springer, online 06 November 2019)
 • Nguyen Xuan Thao. Similarity measures of picture fuzzy sets based on entropy and apply in MCDM, Pattern analysis and applications (SCIE, IF 1,410) (Springer, online 03 December 2019
 • Nguyen Xuan Thao*, Shuo-Yan Chou. Novel similarity measures of intuitionistic fuzzy sets and its application in software quality evaluation, International Journal of fuzzy systems (SCIE, IF 3.065

 

Thông tin liên hệ: Trần Đức Quỳnh
-Email: quynhtd@isvnu.vn
-Điện thoại 0902266018