Các kỹ thuật tính toán và thuật toán trong mạng IoT và hệ cơ sở dữ liệu trên nền điện toán đám mây


Lĩnh vực
IoT, Hệ thống thông tin, các thuật toán và kỹ thuật tính toán

Lĩnh vực nghiên cứu chính

– Các kỹ thuật tính toán trên mạng IoT và cơ sở dữ liệu y tế trên nền điện toán đám mây hỗ trợ ra quyết định

– Các thuật toán tối ưu tài nguyên trên mạng IoT

Câu hỏi nghiên cứu

Làm thế nào để triển khai hiệu quả các dịch vụ cho hệ thống thỏa mãn các yêu cầu tài nguyên dịch vụ và các ràng buộc QoS trong khi tối đa hóa việc sử dụng tài nguyên?

Trưởng nhóm:

– PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng

Thành viên:

– PGS.TS. Lê Hoàng Sơn

– PGS.TS. Huỳnh Thị Thanh Bình

– TS. Trần Thị Oanh

– TS. Nguyễn Hữu Đức

Thông tin liên hệ: PGS.TS. Nguyễn Thành Tùng

  • Email: tungnt@isvnu.vn